48 Sesja Rady Miejskiej

4

48 sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 sierpnia 2010 r., a jej porządek obejmował poza punktami stałymi obrad przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2010 r.

Na wstępie radni wysłuchali informacji Burmistrza oraz Przewodniczącego RM o działalności między sesjami, a następnie informacji o przebiegu realizacji tegorocznego budżetu miasta i gminy za I półrocze. Wiesław Ordon poinformował, że w trakcie I półrocza br. Rada dokonała szeregu zmian budżetu poprzez wprowadzenie do dochodów m.in. dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych czy też zleconych gminie. W wyniku zmian plan dochodów Gminy wykonany został w 48,54% planu. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,10%, natomiast dochody majątkowe wykonano w 24,26% planu. W związku z dodatkowymi finansami wprowadzonymi do dochodów oraz w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego, wykonanie planu wydatków po zmianach wyniosło 41,40%, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,37%, zaś wydatki majątkowe w 22,18%. Burmistrz szczegółowo zapoznał Radę z realizacją zadań inwestycyjnych, które finansowane są w części przy udziale funduszy z UE.

W dalszej części obrad radni przystąpili do uchwalenia objętych porządkiem obrad uchwał. W uchwale zmieniającej tegoroczny budżet miasta i gminy, m.in. zabezpieczono fundusze na zakup udziałów w Zakładzie Produkcji Wody Spółka z o.o. w Nowej Dębie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Radni podjęli uchwałę ustalającą zasady nabycia tychże udziałów, a burmistrz W. Ordon poinformował o wynikach negocjacji z ARP S.A. oraz prowadzonych działaniach samorządu, których końcowych efektem będzie przejęcie przez Gminę Nowa Dęba 100% udziałów w ZPW. Burmistrz dodał, że projekt umowy warunkowej jest w fazie uzgodnień między stronami, powinna ona zostać sfinalizowana w miesiącu wrześniu br. po akceptacji Ministra Skarbu oraz po zapłaceniu wynegocjowanej kwoty. Wtedy Gmina stanie się właścicielem Zakładu Produkcji Wody w Nowej Dębie.

W drodze kolejnych uchwał radni wyrazili zgodę na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na terenie miasta i wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację inwestycji gminnych. Na wniosek jednego z mieszkańców Nowej Dęby, Rada ustanowiła pomnik przyrody o nazwie „Strażnik” – drzewo dąb szypułkowy o obwodzie 392 cm i wysokości 20 m, rosnące przy ulicy Kościuszki. Ponadto radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Chmielowa. Dodać należy, że celem uchwały jest wykup gruntu, który następnie zostałby objęty Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną, co wynika z zainteresowania nabyciem tego terenu przez inwestora. Zastępca dyrektora Tarnobrzeskiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Stawowy przybliżył sprawę ewentualnej inwestycji na tym terenie o wartości 400 mln zł, gdzie zatrudnienie mogłoby znaleźć około 400 osób.
Radni z dużym zainteresowaniem śledzić będą rozwój wydarzeń w tej sprawie.

UMiG

0

4 KOMENTARZE

  1. A może dlatego, że stare trzeba będzie REMONTOWAĆ a u nas remonty chodzą po 6,5 miliona (jak dom chłopa) tak więc remont sieci będzie koło 11. Będzie na czym zarobić, co nie?

    0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here