Przygotowano projekt regulaminu Rady Sportu

8

26-10-11r.

W dniu 25 października w biurze dyrektora SOSiR Adama Szurgocińskiego odbyło się zebranie zespołu roboczego wyznaczonego do opracowania regulaminu Rady Sportu.

Przygotowany w ten sposób projekt regulaminu zostanie rozesłany do wszystkich stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Nowa Dęba. Po dyskusji na wspólnym forum, zostanie przedstawiony Burmistrzowi, który podejmie decyzję o jego akceptacji lub odrzuceniu, oraz o powołaniu specjalnym zarządzeniem nowodębskiej Rady Sportu.

CZYTAJ ROBOCZĄ WERSJE REGULAMINU NOWODĘBSKIEJ RADY SPORTU!

Przypomnijmy: Temat utworzenia Rady Sportu w Gminie Nowa Dęba przewijał się od dłuższego czasu. W ubiegłym roku propozycję utworzenia formalnie złożył dyrektor SOSiR Adam Szurgociński, w tym roku przewodniczący Klubu Ratusz Marek Ostapko. Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon wychodząc naprzeciw inicjatywie, 18 października 2011 roku zwołał spotkanie przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu zajmujących się tematyką kultury fizycznej, by wspólnie omówić podstawę prawną i tryb tworzenia Rad Sportu. Spotkanie poprowadził Zastępca Burmistrza Zygmunt Żołądź, który przedstawił podstawowe aspekty prawne, zasugerował również utworzenie grupy inicjatywnej, która wypracuje projekt Regulaminu Rady Sportu.

W skład grupy inicjatywnej weszli:
Adam Szurgociński – dyrektor SOSiR,
Krzysztof Czusz –prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło Nr 12 w Nowej Dębie,
Marek Ostapko – przewodniczący Klubu Ratusz,
Wojciech Bulanowski – prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Klub Sportowy \”POGOŃ\”,
Damian Diektiarenko – prezes MKS STAL,
Adam Szpunar – Gminny Organizator Sportu,
Stanisław Skimina – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

/rek

CZYM JEST RADA SPORTU?

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) odnośnie rady sportu mówi:
Art. 30.
1. W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.
3. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:
1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2.
4. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.


CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Nowodębska Rada Sportu. Nowy głos w sprawie.
[SUBIEKTYWNIE] Powołajmy Radę Sportu

8 KOMENTARZE

  1. Gminie praktycznie nic do tego bo jest to funkcja w Szkolnym Związku Sportowym, a nie w gminie. Coś dzwoni ale nie wiecie, w którym kościele i piszecie głupoty.

  2. Skoro "gminie nic do tego", to czemu w nazwie funkcji, czy ja ją zwał jest słowo "Gminny" ewidentnie odnoszące się do gminy. Skoro to SZS, to powinno być co innego w nazwie.

  3. Chyba człowieku nie myślisz. Gminny bo jest odpowiedzialny za organizację zawodów w gminie. Po prostu tak się zowie. Ale się czepiasz. We krwi to masz czy cuś.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here