Sprawozdanie z działalności burmistrza

7

23.03.11r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES OD 25 STYCZNIA DO 22 MARCA 2011 R.

I. Sprawy organizacyjne:
1. 25 stycznia odbyło się spotkanie z najemcami lokali użytkowych oraz PGKiM w sprawie opłat za centralne ogrzewanie.
2. 27 stycznia odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
3. 27 stycznia odbył się konwent wójtów i burmistrzów powiatu tarnobrzeskiego poświecony głównie remontom dróg popowodziowych.
4. 28 stycznia w Agencji Rozwoju Przemysłu odbyły się rokowania mające na celu ustalenie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy.
5. 28 stycznia odbyło się z udziałem Ministra Obrony Narodowej włączenie żołnierzy Narodowych Sił Rezerwy do służby zawodowej.
6. 29 stycznia odbyło się ogólne zebranie mieszkańców sołectwa Jadachy.
7. 5 lutego odbyło się ogólne zebranie mieszkańców osiedla Dęba.
8. 10 lutego odbyło się spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli dotyczące zakresu prac remontowych na drogach i prac melioracyjnych.
9. 23 lutego odbył się sejmik powiatowy w Grębowie.
10. 25 lutego odbyło się otwarcie Hotelu Szypowski Strefa przez Spółkę Begg.
11. 27 lutego odbyły się ogólne zebrania mieszkańców sołectw Chmielów i Tarnowska Wola.
12. 28 lutego odbyło się pożegnanie ppłka Adama Nowotnego Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych.
13. 3 – 4 marca odbyła się konferencja oraz zebranie członków Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych.
14. 4 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Energie Cites.
15. 14 marca odbyło się wręczenie zezwolenia na działalność w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej dla Pilkington Automotive Poland Sp. z o.o. na obszarze terenu inwestycyjnego Chmielów.
16. 14 marca odbyło się powitanie nowego Komendanta Ośrodka Szkolenia Poligonowego w Nowej Dębie ppłka Marka Barcia.
17. Zakończona została procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji. Od 1 marca zatrudniony został Paweł Antończyk.
18. Ogłoszono konkurs na logo 50-lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie, wpłynęło 36 ofert, konkurs rozpatrzony zostanie do 25 marca.
19. W okresie od 22 marca w Urzędzie Miasta i Gminy przyjmowane są wnioski od rolników o przyznanie płatności do gruntów rolnych za 2011 rok. Zostaną również wyznaczone dyżury dla przyjmowania wniosków w sołectwach i osiedlach.
20. Od 22 do 26 marca wspólnie z Fundacją SOS z Mielca zorganizowane zostały badania mammograficzne i cytologiczne dla kobiet z terenu naszej gminy.

II. Sprawy komunalne i społeczne:
1. W minionym okresie zawarto umowy na:
1) wykonanie prac związanych z wycinką drzew oraz zabiegów pielęgnacyjnych na terenie miasta – wykonawca – Zakład Usług Leśnych „ELITELAS” Rozalin – kwota 13 900 zł,
2) bieżące utrzymanie i konserwację zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba oraz bieżące utrzymanie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie w 2011 roku – wykonawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie – kwota 267 300 zł,
3) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej budynku Kościuszki 110 w Nowej Dębie – wykonawca – Naczelna Organizacja Techniczna w Tarnobrzegu – kwota 22 755 zł.
2. Od 1 marca odbywają się zebrania wspólnot mieszkaniowych.
3. Przyjęto 65 oświadczeń o wartości sprzedanych napojów alkoholowych w roku 2010 oraz dokonano rejestru wpłat na łączną kwotę 104 589 zł.

III. Sprawy inwestycyjne:
Podpisano umowy na:
1) budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Borowej i Podleśnej w os. Poręby Dębskie I etap – wykonawca – PPUH Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Rogoźnica – kwota – 49 828,12 zł.
2) budowę zespołu miejsc parkingowych na działkach przy ulicy Jasnej w Nowej Dębie – wykonawca – P.P.U.H. Prima – Bud Sandomierz – kwota – 360 511,34 zł.
3) budowę oświetlenia wewnętrznego pomiędzy ulicami: Rzeszowska, Krasickiego, 1-go Maja i Al. Zwycięstwa w Nowej Dębie – wykonawca – ELRES Sp. z o.o. Rzeszów – kwota – 96 717,36 zł,

IV. Sprawy finansowe
1. Sporządzono i wysłano korektę wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 (trzy ZPCH na kwotę 441.070 zł) – od 2011 roku ZPCH z terenu Gminy Nowa Dęba nie korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.
2. Opracowano sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informację o stanie mienia gminy za 2010 rok, które wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury przekazano Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
3. Sporządzono i przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach należnych świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych za 2010 rok.

V. Sprawy gospodarki nieruchomościami i melioracji:
1. 17 lutego odbyło sie spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Cygany w sprawie odprowadzenia nadmiaru wody ze zbiornika „Łuzyk”, wzdłuż posesji przyległych do drogi gminnej „Gliniki III”.
2. 24 lutego odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Chmielów w sprawie odwodnienia posesji oraz terenów przyległych do tych posesji pomiędzy drogą Lipka i Kolnica.
3. 24 lutego odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która opiniowała projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Chmielowie.
4. 9 marca odbyło się spotkanie z mieszkańcami Sołectwa Tarnowska Wola w sprawie wykonania odwodnienia zabudowań w przysiółku „Łąki”.
5. 11 marca przeprowadzony został przetarg na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym Sołectwa Cygany. Kwota uzyskana ze sprzedaży 14 648 zł.
6. Zawarto 3 akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych.
7. 16 marca odbyło się spotkanie z Zastępcą Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, Komendantem Miejskim Policji w Tarnobrzegu sprawie budowy budynku Komisariatu Policji w Nowej Dębie.

VI. Sprawy obywatelskie:
1. 15 lutego 19 par z terenu miasta i gminy obchodziło jubileusz 50 – lecia pożycia małżeń-skiego.
2. 28 lutego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się wręczenie promes na usuwanie skutków powodzi 2010. Gmina Nowa Dęba otrzymała promesę na kwotę 230 tys. zł, która przeznaczona zostanie na remont przepustu dwuokularowego w ciągu drogi gminnej ,,Cygańska’’ w Cyganach oraz odbudowę rowu i przepustów zjazdowych z drogi gminnej ,,Łąki’’ w Tarnowskiej Woli.

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym:
Przeprowadzono 87 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej. Ujawniono 105 sprawców wykroczeń, z czego 20 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1500 zł.

VIII. Sprawy z zakresu oświaty:
Przeprowadzony został konkurs plastyczny na szczeblu gminy oraz przekazano po 5 najlepszych prac z poszczególnych grup do Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”.

IX. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
1. Podpisano porozumienie z Wojewodą Podkarpackim o przyznaniu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na kwotę 408 571 zł w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy:
1) przygotowywanie przedstawienia „Czerwony Kapturek” – nauka ról, wykonywanie dekoracji,
2) wprowadzenie nowych zajęć arteterapii – wizualizacja (przetwarzanie muzyki na obraz, papier),
3) wykonywanie elementów do stroików wielkanocnych z zastosowaniem różnych technik.

X. Sprawy z zakresu kultury:
1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:
2) turniej szachowy,
3) dziecięce zajęcia plastyczne,
4) koncert z okazji dnia babci i dziadka,
5) zabawy teatralne dla dzieci,
6) bal karnawałowy dla dzieci połączony z występem iluzjonisty,
7) koncert kolęd w Domu Pomocy Społecznej w wykonaniu grupy wokalnej „Perły”,
8) koncert młodych instrumentalistów i chóru „Cantata” z Majdanu Królewskiego,
9) wykład Barbary Szal na temat „Związki malarstwa z literaturą”,
10) wieczór walentynkowy „Miłość ci wszystko wybaczy” w wykonaniu Grupy Małych Form Teatralnych SOK,
11) wystawę rękodzieła artystycznego Klubu Miłośników Sztuki SOK i koncert pt. „Nitką malowane”,
12) koncert zespołu „Golden Life” z okazji Dnia Kobiet i rozpoczęcia obchodów 50-lecia nadania praw miejskich Nowej Dębie,
13) wykład dr hab. Tadeusza Zycha na temat „Rola kobiet w historii Polski”,
14) wernisaż wystawy Rękodzieła Artystycznego Klubu Miłośników Sztuki SOK w Wiejskim Centrum Aktywności w Rozalinie,
15) koncert wielkopostny „Stabat Mater” w wykonaniu Krakowskiego Zespołu Kameral-nego w kościele MBKP w Nowej Dębie,
16) warsztaty fotograficzne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich prowadzone przez fotografa Andrzeja Kuliga.
2.W Centrum Kultury Lasowiackiej w Cyganach:
1) uruchomiono warsztat tkacki do robienia płótna (Izba Regionalna),
2) ogłoszono konkursu „ Oryginalna Palma Wielkanocna”,
3) zorganizowano karnawałowe ostatki – wspólna zabawa kilku organizacji na koniec karnawału przy muzyce ludowej kapeli Lasowiacy,
4) obchodzono 14 – lecie powstania zespołu Cyganianki – koncert dla mieszkańców.

XI. Sprawy z zakresu sportu:
1. Rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finansowania sportu w 2011. Dotacje przyznano dla następujących klubów:
1) Miejski Klub Sportowy „STAL” – 195 tys. zł,
2) Klub Piłki Siatkowej – 45 tys. zł,
3) Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola – 29 tys. zł,
4) Ludowy Zespół Sportowy Jadachy – 29 tys. zł,
5) Ludowy Zespół Sportowy Cygany – 25 tys. zł,
6) Ludowy Zespół Sportowy „Płomień” Chmielów – 25 tys. zł.
2. Z okazji I rocznicy funkcjonowania basenu krytego Burmistrz oraz Dyrektor SOSiR wręczył upominki pierwszym pięciu osobom, które skorzystały z basenu 12 lutego br.
3. 19 marca zorganizowano turniej piłki siatkowej o puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy
(-) Wiesław Ordon

Źródło: UMiG (tekst + foto)


———————————————————————————————————-

————————————————————————————————————-

7 KOMENTARZE

  1. [b]Wiele tego , a jakoby nic nie było w tym sprawozdaniu. Ani słowa na temat peronu kolejowego. Tak jakby temat został zatknięty. W zasadzie dużo urzędniczej gadaniny[/b]

  2. Zgadzam sie ,że wiele jakoby nic nie było.
    Bełkot a tu następny[urlhttp://www.infonowadeba.pl/news.php?readmore=477][/url] a i tu[url][http://www.infonowadeba.pl/news.php?readmore=437/url]
    W zazadzie dużo urzedniczej gadaniny

  3. warsztat tkacki w CKL uruchomiony byl ok.9 miesiecy temu. nie warto podawac falszywych informacji bo prawda zawsze jest jedna.

  4. Welcome to [url=http://www.guccishoesoutletusa.com/]gucci outlet[/url] store. Dear, we have a lot [url=http://www.guccishoesoutletusa.com/]gucci shoes[/url] for. gucci men shoes, gucci women shoes, gucci low shoes and so on.If you have not time to buy gucci shoes. You can order from our [url=http://www.guccishoesoutletusa.com/]gucci outlet online[/url] store. We will send you order from [url=http://www.guccishoesoutletusa.com/]gucci usa[/url] store.

  5. designer watch [url=http://www.restwatches.com/]fake watches[/url] watches replica [url=http://www.restwatches.com/cartier-watches.html]replica cartier watches[/url] santos 100 cartier, [url=http://www.restwatches.com/franck_muller-watches.html]fake franck muller[/url] fake franck muller.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here