Zaproszenie na VII sesję Rady Miejskiej

6


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

VII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 23 marca 2011r. o godz. 1400
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z V i VI sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2010 roku na
terenie miasta i gminy Nowa Dęba :
a) wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji,
b) wystąpienie Komendanta Straży Miejskiej.
7. Informacja Miejsko-Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych
o stanie ochrony przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba za 2010 rok.
( Informacje do wglądu znajdują się w biurze Rady Miejskiej).
8. Zapytania i wnioski mieszkańców.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 roku,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Samorządowego
Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2010 rok,
3) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku na sfinansowanie planowanego deficytu
budżetowego,
4) trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
realizującym zadania gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego
zadania,
5) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok środków
stanowiących fundusz sołecki,
6) ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasad
przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych
na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
7) ustalenia regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze,
8) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011,
9) określenia zasad udzielania dotacji celowy ze środków budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba
na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
10) uzgodnienia pozyskania przez Nadleśnictwo Nowa Dęba materiału rozmno żeniowego w
postaci zrazów z drzewa ustanowionego za pomnik przyrody
rosnącego na terenie Budy Stalowskiej,
11) komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba,
12) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Spacerowa),
13) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Nowej Dębie oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania,
14) wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego spółki
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI
I WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Maria Mroczek

6 KOMENTARZE

  1. Burmistrz, dlaczego zapytania mieszkańców są w ósmym punkcie?. Te od 9 do14-go są najważniejsze i tu jest wiele do zadawania pytań a niestety nie można. Panie Ostapko może pan coś z tym zrobi. Z poważaniem POwalony.

  2. A gdzie informacja przewodniczącego Serafina o działalności między sesjami? czy była jakaś przerwa w pracy Rady?

  3. tak, tak Drurek, znowu będziesz robił zdjęcia i komentował co na którym zdjęciu jest. tak jak na facebooku. nie?? jak jakiś wspaniały reporter. ha, ha, ha, ha. gdyby nie ty to ludzie by nie wiedzieli co się dzieje w dębie. tylko potrafisz krytykować, Burmistrza, Radnych itp. a co ty zrobiłeś dla tego miasta. parę zdjęć??

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here