Ruszyły prace rewitalizacyjne na budynku Kościuszki 110 w Nowej Dębie

1

Rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie (zlokalizowanego na terenie poprzemysłowym Zakładów Metalowych Dezamet) z przeznaczeniem na cele społeczne i gospodarcze wraz z funkcjonalnym i estetycznym zagospodarowaniem otoczenia”.

 

Inwestycja obejmuje następujące działania:

– adaptacja części pomieszczeń do pełnienia nowych funkcji społecznych – działalności świetlicy oraz pomieszczeń gospodarczych – prace ogólnobudowlane

– termomodernizacja budynku;

– modernizacja części wspólnych, w tym korytarzy oraz klatek schodowych,

– wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,

– prace budowalne w zakresie wejścia do piwnic, zadaszenia na wejściami,

– wymiana stolarki okiennej o współczynniku przenikania ciepła U=0,9W/(m2K) i drzwiowej zewnętrznej, orynnowanie i obróbki blacharskie,

– prace budowlane w częściach wspólnych w zakresie klatek schodowych wraz wiatrołapami, ciągów komunikacyjnych

– modernizacja łazienek na I i II piętrze.

– adaptacja powierzchni piwnicznej na piwnice lokatorskie

– prace rozbiórkowe,

 

Projekt przewiduje również:

– wymianę niezbędnych wspólnych instalacji technicznych; wykonanie instalacji OZE w zakresie paneli fotowoltaicznych celem wykorzystania energii do oświetlenia części wspólnej,

– modernizacja węzłów sanitarnych, wewnętrznej instalacji c.w.u. i c.o. wraz z wymianą grzejników oraz montażem zaworów i głowic termostatycznych.

Zlikwidawana zostanie istniejąca kotłownia wewnętrzna, która działa dla części budynku i zmodernizowany węzeł ciepłowniczy – wymiennikownia ciepła – w celu stworzenia ogólnego systemu centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem każdego lokalu.

Zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna z rozdziałem na poszczególne mieszkania i energię administracyjną oraz przeprowadzony remont instalacji elektrycznej węzła ciepłowniczego

Zakupione zostaną kamery do istniejącego systemu monitoringu celem poprawy bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zadania – NOWBUD Sp. z o.o. Sandomierz, ul. Trześniowska 1 – został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Umowa nr RI.7013.18.3.2020 r. została podpisana 8 grudnia 2020 r. na kwotę 3.996.753,78 zł brutto. Termin zakończenia robót budowlanych pplanowany jest do 31 sierpnia 2021 r.

Nadzór inwestorski sprawuje Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum, Podleszany 340B, Mielec.

Umowa Nr RI.7013.18.4.2020 zawarta została 15 grudnia 2020 r. na kwotę 79. 950,00 zł brutto.

Zadanie otrzymało dotację unijną w wysokości 1,3 mln zł w ramach projektu „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc – nr RPPK.06.03.00-18-0044/18” realizowany w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej – konkurs dedykowany dla MOF RPO WP na lata 2014-2020

1 KOMENTARZ

  1. czyli rebiata dalej będziecie w nocy biegać na siku po korytarzu do ubikacji(albo,do zlewu w pokoju),ale będziecie mieli świetlicę jak za kumuny i dodatkowy monitoring!! TAK TRZYMAĆ !!!!!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here