Zaproszenie do udziału w absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

3

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

z a p r a s z a   n a

sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 25 czerwca 2015r. (czwartek) o godz. 15.00
w Sali narad UMiG w Nowej Dębie ul. Rzeszowska 3

1.Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za 2014 rok;
a) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
b) sprawozdanie finansowe,
c) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
e) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,
f) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 rok,
b) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2014.
5. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ulicą J. Korczaka i ulicą ks. H. Łagockiego,
b) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr VI/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (P. Dębskie),
d) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Alfredówka),
e) rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia przez Radę Miejską Uchwały Nr XLVI/411/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 30 czerwca 2010 r.,
f) określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba,
g) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
h) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

3 KOMENTARZE

  1. przewodniczący komisji d/s zdrowia kultury i sportu kulturalnie i na sportowo dla zdrowia zdrowia mieszkańców Chmielowa pali wieczorami opakowania plastikowe po materiałach budowlanych

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here