Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 22 lutego 2017 r. ( ŚRODA ) o godzinie 14.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

Porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Informacja o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach/placówkach prowadzonych przez Powiat.
7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.
8. Przyjęcie sprawozdania z działalności w roku 2016 :
– Komisji Rewizyjnej,
– Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
– Komisji Stałych Rady Powiatu.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na rok 2017,
b) zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok,
c) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
d) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy,
e) udziału w naborach wniosków o dofinansowanie dotyczących projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
f) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od  Gminy Nowa Dęba,
g) kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski,
h) projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski.
i) uchylenia uchwały Rady Powiatu,
j) ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego,
k) określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
l) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok.
10. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY

Dominik Szewc

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here