Trwają prace nad utworzeniem Rady Sportu

21

19/10/11r./

Temat utworzenia Rady Sportu w Gminie Nowa Dęba przewijał się od dłuższego czasu. W ubiegłym roku propozycję utworzenia formalnie złożył dyrektor SOSiR Adam Szurgociński, w tym roku przewodniczący Klubu Ratusz Marek Ostapko. Burmistrz Miasta i Gminy Wiesław Ordon wychodząc naprzeciw inicjatywie, zwołał spotkanie przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządu zajmujących się tematyką kultury fizycznej, by wspólnie omówić podstawę prawną i tryb tworzenia Rad Sportu.

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) odnośnie rady sportu mówi:
Art. 30.
1. W jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, ustala skład i zasady powoływania członków rady sportu, a także regulamin jej działania.
3. Do zadań rady sportu należy w szczególności opiniowanie:
1) strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej;
2) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej;
3) programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej;
4) projektów uchwał, o których mowa w art. 27 ust. 2.
4. Członkowie rad sportu wykonują swoje funkcje społecznie.


Spotkanie poprowadził Zastępca Burmistrza Zygmunt Żołądź, który przedstawił aspekty prawne, zasugerował również utworzenie grupy inicjatywnej, która wypracuje projekt Regulaminu Rady Sportu.

W skład grupy inicjatywnej weszli:
Adam Szurgociński – dyrektor SOSiR,
Krzysztof Czusz –prezes Polskiego Związku Wędkarskiego, Koło Nr 12 w Nowej Dębie,
Marek Ostapko – przewodniczący Klubu Ratusz,
Wojciech Bulanowski – prezes Stowarzyszenia Kultury Fizycznej, Klub Sportowy \”POGOŃ\”,
Damian Diektiarenko – prezes MKS STAL,
Adam Szpunar – Gminny Organizator Sportu,
Stanisław Skimina – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.

MS
Źródło: UMiG

21 KOMENTARZE

 1. I bardzo dobrze! Jest wiele spraw do załatwienia na już ,które będą czekać latami jeśli nie będzie się wywierać nacisku na WŁADZE MIASTA.
  Bieżnia na stadionie, na którym co wieczór biegają nie tylko sportowcy ale tez zwykli ludzie woła o pomstę do nieba. To nie jest już bieżnia żużlowa ale jak wyschnie to zarośnięty trawą asfalt na łukach pomieszany z gliną ,a po deszczu nie da sie tam biegać chyba,że w gumofilcach. Podobno koszt takiej 4-torowej bieżni to 1,5 miliona złotych czyli ok. 2 km drogi asfaltowej.Przy dofinansowaniu z Urzedu Marszałkowskiego będzie to pewnie o wiele mniej. Cały stadion też by inaczej wygladał.Ale jest pewien problem. Nikomu sie nie chce tą sprawą zająć.
  Powinno się też wspierać najzdolniejszych sportowców przez jakieś przyzwoite stypendia bo te 150 złotych dla reprezentantów Polski patrzac na inne miasta to śmiech na sali.

 2. 2011-04-29
  Stypendia za wyniki sportowe
  Pięciu młodych sportowców otrzymało z rąk burmistrza Nowej Dęby stypendia za wyniki sportowe.
  Podczas spotkania w Samorządowym Ośrodku Sportu i Rekreacji stypendia w wysokości 200 zł miesięcznie do końca roku otrzymali lekkoatleci: Katarzyna Wojciechowska, Kamil Piórek i Kamil Gurdak oraz badmintoniści Izabela Tomczyk i Mateusz Czachor.
  Wspólnie z burmistrzem Wiesławem Ordonem sukcesów młodym zawodnikom pogratulowali wiceprzewodnicząca Rady Miasta Maria Mroczek oraz radny Stanisław SKIMINA – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu RM. Młodzi sportowy otrzymali także z rąk dyrektora SOSiR Adama Szurgocińskiego bezpłatne karnety na basen.

 3. Prowokatorem John jest Pan przeciętnym, ale wiadomo o kogo chodzi, to czuję się w obowiązku Panu odpowiedzieć: Gdybym był zainteresowany to bym zaszczycił obecnych. :)
  W mojej opinii,szkoda tylko że w Nowe Dębie trzeba wielu jeszcze lat aby Pan Damian Diektiarienko i jego poplecznicy zrozumiał że w sporcie i w życiu obowiązują normy moralne i obyczajowe. [b]Ja oczekiwałem po prostu uczciwie i zgodnie z prawem, poświadczenia w formie faktury na otrzymaną ode mnie kwotę którą Pan Diektiarienko powinien przeznaczyć na dofinansowanie klubu (sekcji piłki nożnej).[/b]
  JOHN jestem przeciwny aby tacy ludzie zasiadali w Radzie Sportu .Moim zdaniem temu Panu brak cech takich jak uczciwości i szacunek dla drugiego człowieka,musi intelektualnie dorosnąć.
  Panie JOHN czas skończyć z małomiasteczkową hipokryzją .
  Nowa Dęba ma wielu oddanych dla sportu ludzi niekoniecznie związanych z dawnymi zakładami metalowymi .Pana D.Diektiarienko desygnowałem osobiście na Prezesa Stali i nadal wierzę że kiedyś dorośnie,pozbędzie się złych doradców z dawnej epoki.
  Życząc sukcesów.Stali przełamania złej passy.
  Z wyrazami szacunku
  JB
  Ps.Dla Prezesa Damiana prezent:
  Kodeks Etyki Sportowej-przyjęty przez Komitet Ministrów Rady Europy 24 września 1992 roku
  CELE
  Kodeks Etyki Sportowej wychodzi z założenia, że względy natury etycznej leżące u podstaw zasad fair play nie
  są czynnikiem fakultatywnym lecz podstawowym dla wszelkiej działalności sportowej, polityki i metod zarządzania, związanych z domeną sportu. Stosuje się je na każdym poziomie umiejętności i zaangażowania sportowego, tak w działalności rekreacyjnej, jak i w sporcie wyczynowym.
  Kodeks ten stanowi solidne ramy etyczne, przeciwstawiające się presjom wywieranym przez współczesne społeczeństwo – presjom, które stają się zagrożeniem dla tradycyjnych podstaw sportu, opartych na zasadach fair play, duchu sportowej rywalizacji i ruchu społecznikowskim.
  Jego podstawowym celem jest rozpowszechnienie funkcjonowania zasad fair play wśród dzieci i młodzieży, czyli przyszłych dorosłych sportowców i przyszłych gwiazd sportu. Kodeks etyki adresowany jest także do instytucji i do osób dorosłych, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wprowadzenie młodzieży w świat sportu i jej w nim uczestnictwo. Kodeks etyki dotyczy praw dzieci i młodzieży do uprawiania sportu ł czerpania z tego przyjemności oraz odpowiedzialności instytucji i osób dorosłych, jako propagatorów zasad fair play i gwarantów przestrzegania tych praw.
  DEFINICJA POJĘCIA FAIR PLAY
  Fair play oznacza więcej niż proste przestrzeganie reguł gry; termin ten obejmuje pojęcia przyjaźni, poszanowania drugiej osoby oraz ducha sportowego. Jest to sposób myślenia, a nie tylko sposób zachowania. Obejmuje problematykę walki z oszustwem, podstępu przy poszanowaniu reguł, środków dopingujących, przemocy (zarówno fizycznej, jak i werbalnej), wyzysku, nierówności szans, nadmiernej komercjalizacji i korupcji.
  Fair play jest pojęciem pozytywnym. Sport jest działalnością kulturalną, która wzbogaca społeczeństwo i przyjaźń między narodami. Jednocześnie jest uważany za działalność, która gdy jest uprawiana uczciwie, pozwala jednostce lepiej się poznać, wyrazić swą osobowość spełnić się i rozwinąć, zdobyć umiejętności i pokazać swoje zdolności. Sport umożliwia zaistnienie pewnych interakcji społecznych, jest źródłem przyjemności, dobrego samopoczucia i zdrowia. Dzięki szerokiej gamie klubów i społeczników, sport stwarza okazję uczestnictwa w życiu społecznym i przyjęcia odpowiedzialności w jego ramach. Poza tym, odpowiedzialne zaangażowanie w działalność sportową może przyczynić się do rozwoju wrażliwości wobec środowiska.
  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZESTRZEGANIE ZASAD FAIR PLAY
  Udział i zaangażowanie dzieci i młodzieży w działalności sportowej dokonuje się w szerszym uwarunkowaniu społecznym. Społeczeństwo oraz jednostka będą korzystać w pełni z potencjalnych korzyści płynących
  z uprawiania sportu jedynie wtedy, gdy zasady fair play przestaną być traktowane jako pojęcie marginalne
  i staną się podstawowym przedmiotem troski. Wszyscy, którzy mają bezpośredni lub pośredni wpływ na promocję sportu wśród dzieci i młodzieży, powinni traktować fair play jako rzecz absolutnie nadrzędną. Chodzi tu zwłaszcza o:
   rządy: na wszystkich szczeblach, w tym także na szczeblu agencji współpracujących z rządami.
  Ci wszyscy, którzy związani są ze szkolnictwem ponoszą szczególną odpowiedzialność;
   organizacje sportowe i powiązane ze sportem – zwłaszcza federacje sportowe i władze, stowarzyszenia wychowania fizycznego, placówki i instytuty treningowe, zawody związane z medycyną i farmacją oraz media. Sektor komercyjny, w tym także zajmujący się produkcją, handlem i marketingiem artykułów sportowych, również jest odpowiedzialny za propagowanie zasad fair play;
   osoby indywidualne, włącznie z rodzicami, nauczyciele, trenerzy, sędziowie, kadry kierownicze
  i administracyjne, dziennikarze, lekarze i farmaceuci, wybitni zawodnicy, którzy stanowią wzór do naśladowania oraz osoby działające w sporcie społecznie lub zawodowo. Jako kibice, osoby indywidualne także ponoszą odpowiedzialność. Każda ze wspomnianych instytucji oraz osób ma swoje funkcje do spełnienia ł rolę do odegrania. Do nich właśnie adresowany jest niniejszy Kodeks Etyki Sportowej. Będzie on skuteczny jedynie wtedy, gdy wszyscy uczestnicy świata sportu będą gotowi wypełnić zadania, które są w nim określone.
  RZĄDY
  Rządy odpowiedzialne są za:
   umożliwienie przyjęcia rygorystycznych kryteriów etycznych we wszystkich dziedzinach życia społecznego, w których obecny jest sport;
   wspieranie organizacji i osób stosujących się w swej działalności sportowej do zdrowych zasad etycznych;
   zachęcanie nauczycieli i prowadzących wychowanie fizyczne do promocji sportu i zasad fair play
  w szkolnych programach wychowania fizycznego;
   wspieranie wszelkich inicjatyw, których celem jest promocja zasad fair play w sporcie, zwłaszcza wśród młodzieży, oraz zachęcanie instytucji do uczynienia z fair play priorytetu ich działania;
   wspieranie badań na poziomie krajowym i międzynarodowym, w celu lepszego zrozumienia złożonych problemów związanych z uprawianiem sportu przez młodzież i oszacowania rozmiarów zachowań niepożądanych oraz warunków promocji zasad fair play.

  ORGANIZACJE SPORTOWE l ZWIĄZANE ZE SPORTEM
  Organizacje sportowe i związane ze sportem odpowiedzialne są za tworzenie warunków właściwych zasadom fair play:
   wydawanie jednoznacznych wytycznych, definiujących zachowania zgodne lub niezgodne z etyką oraz czuwanie nad tym, by spójne i właściwe środki zachęty lub sankcje były stosowane na wszystkich poziomach udziału w sporcie;
   zapewnienie, by wszystkie decyzje były zgodne z kodeksem etyki, stosowanym w danej dyscyplinie sportowej, opartym na Europejskim Kodeksie Etyki;
   uwrażliwienie w sferze własnych wpływów na pojęcie fair play, poprzez prowadzenie kampanii, przyznawanie nagród, stosowanie środków pedagogicznych oraz propozycje kształcenia. Organizacje sportowe i związane ze sportem winny również śledzić prowadzone akcje i oceniać stopień ich oddziaływania;
   stworzenie systemów, które nagradzają fair play i indywidualne osiągnięcia, obok sukcesów w rywalizacji sportowej;
   wspieranie środków masowego przekazu w promowaniu dobrego zachowania. Praca z młodzieżą czuwanie nad tym, by strategie współzawodnictwa brały pod uwagę specyficzne potrzeby młodzieży
  i dorastających dzieci oraz by umożliwiały im udział w aktywności sportowej na różnych poziomach, od rekreacji po sport wyczynowy;
   wspieranie zmian regulaminów, by te odpowiadały specyficznym potrzebom dzieci i młodzieży oraz akcentowanie z większą mocą zasady fair play, ponad osiągnięcie sukcesu w sporcie;
   czuwanie nad wprowadzeniem gwarancji pozwalających uniknąć eksploatacji dzieci, zwłaszcza tych, które wcześnie przejawiają uzdolnienia sportowe;
   zapewnienie, by wszyscy członkowie organizacji lub osoby stowarzyszone z nią, którzy przyjmują na siebie odpowiedzialność w stosunku do dzieci i młodzieży, posiadali niezbędne kwalifikacje do prowadzenia zajęć, kształcenia, wychowania i treningu, oraz czuwanie w szczególności nad tym, by rozumieli oni zmiany biologiczne i psychologiczne towarzyszące rozwojowi dziecka.
  OSOBY INDYWIDUALNE
  Osoby indywidualne odpowiadają za:
   zachowanie się w sposób przykładny, dając pozytywne wzorce zachowań dzieciom i młodzieży; w żadnych okolicznościach nie należy osobiście stosować nieuczciwych zachowań i nie wolno przymykać na takie zachowania oczu; we właściwy sposób należy sankcjonować złe zachowanie;
   czuwanie nad tym, by ich własny poziom wykształcenia i kwalifikacji był dostosowany do potrzeb dziecka, w miarę przechodzenia na różne poziomy wyczynów sportowych. Praca z młodzieżą uczynienie ze zdrowia, bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia dziecka lub młodego sportowca najwyższej wartości
  i zapewnienie, by aspekty te stawiane były wyżej niż zwycięstwo, reputacja szkoły, klubu, trenera czy rodzica;
   zapewnienie zdobycia przez dzieci doświadczeń sportowych, które zachęcą je do zdrowej aktywności sportowej przez całe życie;
   unikanie traktowania dzieci jak "małych dorosłych", ze świadomością zmian fizycznych i psychologicznych, które towarzyszą ich rozwojowi oraz sposobu, w jaki owe zmiany wpływają na ich osiągnięcia sportowe; nie oczekiwanie od dziecka tego, czego nie jest ono w stanie spełnić;
   przywiązywanie należytej wagi do przyjemności uprawiania sportu i nie wywierania na dziecku niestosownych presji podważających jego prawo do wolnej decyzji w sprawie uczestniczenia w sporcie;
   interesowanie się na równi jednostkami utalentowanymi, jak i mniej utalentowanymi; wyróżnianie
  i nagradzanie zarówno sukcesów w zawodach, jak i indywidualnych postępów i nabywania umiejętności;
   zachęcanie małych dzieci do wymyślania własnych gier i własnych reguł, do odgrywania nie tylko roli uczestnika lecz także trenera, prowadzącego zajęcia, czy arbitra, do określania własnych zachęt, czy sankcji za zachowanie uczciwe bądź nieuczciwe, do przyjmowania odpowiedzialności za własne czyny;
   przekazywanie młodzieży, dzieciom i ich rodzicom możliwie najpełniejszych informacji umożliwiających uświadomienie im zarówno potencjalnego ryzyka, jak i atrakcyjności dużych wyczynów sportowych.

  KONKLUZJA
  Fair play stanowi fundament potencjalnego sukcesu w promowaniu oraz rozwijaniu sportu
  i zaangażowania sportowego.
  Uczciwość w sporcie jest korzystna zarówno dla jednostki, organizacji sportowych, jak i dla całego społeczeństwa.
  Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za promowanie takiego sposobu myślenia.

  FAIR PLAY – SPOSÓB NA ZWYCIĘSTWO.

 4. Z tego co czytamy powyżej, rozumiem Pana decyzję. Ale wiem także, że Pan jest patriotą lokalnym. Ma Pan i doświadczenie życiowe i pieniądze. Jedno i drugie bardzo cenne. Z kolei Pan Damian wziął na siebie ogromny obowiązek i się uczy – to nic złego – to młodzi muszą kiedyś nas zastąpić.
  Pozdrawiam

 5. nie wiem czy ktoś o tym pisał bo te komentarze są w ogóle poniżej czegokolwiek… w Dębie nie ma siłowni… PS w ramach ciekawostki, ostatnio wypełniałem jakąś ankietę na necie, wpisałem kod pocztowy (był wymagany, dzięki temu aplikacja sama przypisywała miejscowość) heh zgadnijcie jaką mi miejscowość owa aplikacja przypisała???? Alfredówke…. Ps… Pan panie Biliński nie powinien się wypowiadać na temat etyki zważając na to jak traktuje pan pracowników pańskiej firmy…

 6. Jeden z radnych proponował aby w pustych pomieszczeniach krytej pływalni ( część piwniczna gdzie miała być kręgielnia) utworzyć profesjonalną siłownie. Artykuł z Echa Dnia: [url]http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110113/POWIAT0304/164610311[/url]
  Panie Burmistrzu! Prosimy o siłownie na basenie!

 7. Dla wyjasnienia: Stypendia sportowe są w wysokości 150 złotych, a nie 200 jak ktoś wyżej podał bo nie były przyznane od stycznia tylko od kwietnia czyli na okres 9 miesięcy.

 8. Statystycznie wśród 300 osób zatrudnionych zawsze znajdą się nie zadowoleni z faktu że muszą pracować. .Fakt, etyka w sporcie to prawie ta sama etyka co w bisnesie .Jednak jeżeli Pan złowi rybkę to czy etyczne uciąć jej główkę? Można by polemizować .Ale zjeść razem rybki lubimy.:D:D:D
  Rada Sportu to dobre posunięcie;)
  # 15 Pan mało wiesz – to był żart.:D:D:D
  Pozdrawiam Pana .

 9. Bardzo prosto… Podobnie jak ogólną sytuację w polskim sporcie, zaoraćPZPN i piłkę nożną a pieniądze, które państwo wykłada na ten grajdoł bo ja tego sportem już nie nazywam, przekazać na dyscypliny w których mamy i możemy mieć osiągnięcia. Zasada pasuje również do Stali. Piłka nożna to już nie sport a biznes w dodatku patologiczny i korupcjogenny.

 10. Szanowni nieświadomi i niewiedzący forumowicze. Wszyscy, ale to wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że wspomniane wyżej środki nie zostały przez prezesa przywłaszczone. Obrzydliwe jest publiczne oskarżanie na forum bez dowodów ! Świadczy to tylko o kulturze oraz inteligencji oskarżającego. Środki te zapewne zostały przekazane na zawodników, czyli m.in. : ( Tomek, Jacek, Kacper )

  Młodego prezesa nie wybrałeś tylko "TY", bo ja też go poparłem i popieram do dziś wraz ze sporą grupą sponsorów, działaczy i sympatyków.
  Aby naświetlić zaistniałą sytuację opiszę w dużym skrócie problem który powstał.
  Szanowny Pan #7 w swoich działaniach zamierzał z tylnego siedzenia "sterować" młodym niedoświadczonym prezesem. Gdy ten się nie zgodził Pan #7 postanowił go zniszczyć, maksymalnie oczerniać i szkalować nazwisko w oczach wszystkich mieszkańców, co do dzisiaj za pomocą różnych podmiotów skutecznie mu wychodzi.

  Młodemu prezesowi życzę dużo zdrowia ( którego w ostatnim czasie stracił na pewno bardzo dużo ) oraz wytrwałości, bo ambicji i odwagi nie ma prawa mu nikt odmówić. Pozdrawiam wszystkich, nawet tych, którym nowodębski sport jest obojętny.

 11. Na szczęście to nie Pan będzie decydował kto ma tam zasiadać. Człowieku wara od klubu !!!! [i]// zgłoszono nadużycie, za obraźliwe epitety//- Admin//[/i]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here