X sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie

10

24/06/11r


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

W NOWEJ DĘBIE

Z A P R A S Z A
na X sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 30 czerwca 2011r. (czwartek)

o godz. 14:00 Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Nowa Dęba za 2010 rok ;
1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba,
2) sprawozdanie finansowe,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie – Zespół w Tarnobrzegu o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu,
4) informacja o stanie mienia Gminy Nowa Dęba,
5) stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej.
6) dyskusja.
4. Podjęcie uchwał w sprawach
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2010 rok,
2) absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.
Przerwa w obradach (20 min.)

5. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej.
6. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
7. Zapytania i wnioski mieszkańców.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
3) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 roku,
4) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba w celu zabezpieczenia kredytu komercyjnego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie,
5) zawarcia umowy o współpracy pomiędzy Gminą Nowa Dęba i Miastem Komarno na Ukrainie,
6) wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy,
7) ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne,
8) określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
9) zaopiniowania proponowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk z terenu gminy Nowa Dęba wyznaczonego do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,
10) zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba,
11) ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Gminy Nowa Dęba” i „Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba” oraz przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb nadawania tytułów,
12) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie,
13) zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.

9. Podjęcie Apelu w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
10. Informacja o wpływie realizacji inwestycji „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Dębie, wymiany wybranych odcinków sieci wodociągowej, rozbudowa i modernizacja sieci na terenie Gminy Nowa Dęba – etap I” na wzrost stawek opłat za wodę określanych w taryfie przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie.
11. Informacja o działaniach zmierzających do poprawy dostępności komunikacyjnej TSSE \”EURO-PARK WISŁOSAN\” Podstrefa Tarnobrzeg Obręb Chmielów.\”
12. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

10 KOMENTARZE

  1. O! pojawil sie niespodzianie szanowny przewodniczacy Serafin? moze wezmie sie w koncu do jakies konkretnej pracy w samorzadzie, bo za co ta wysoka dieta z budzetu gminy? bo chyba nie tylko za podpisywanie zaproszen na sesję. Oczekujemy wiekszej aktywnosci i jakichkolwiek inicjatyw panie Serafin!

  2. czy ktoś z internautów-mieszkańców był na sesji ?

    czy coś ciekawego się wydarzyło ?

    czy radna M.Mroczek oddała przewodniczącemu Serafinowi przewodnictwo ?

    dajcie coś znać ludziska !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here