Zaproszenie do udziału w XL sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

19

                                 ban-www-MM beggwspolnoty

————————————————————————–

    PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z  a  p  r  a  s  z  a    n a

XL sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 26 lutego 2014r. o godz. 14 00 w sali narad 

             Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 ( Ip. sala 104).

  Porządek obrad:
1.   Otwarcie sesji.
2.   Przedstawienie porządku obrad.
3.   Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej.
4.   Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5.   Informacja Komendanta Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych o stanie ochrony
przeciwpożarowej miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku.
6.   Informacja Komendanta Komisariatu Policji i Komendanta Straży Miejskiej o stanie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2013 roku.
7.   Zapytania i wnioski mieszkańców.
8.   Podjęcie uchwał w sprawach:
1) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Tarnobrzeg II”,
2) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (przy ul. Krasickiego),
3) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonych na terenie sołectwa Jadachy,
4) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej na terenie sołectwa Chmielów,
5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Nowej Dębie),
6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Chmielowie),
7) nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie,
8) zamiaru likwidacji Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Cyganach,
9) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020”,
10) przystąpienia do Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
11) zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016,
12) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki.
9. Przyjęcie rocznego planu pracy Rady Miejskiej.
10. Przyjęcie sprawozdań za 2013 rok oraz rocznych planów pracy komisji stałych RM.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12. . Wolne wnioski i informacje.
13.  Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

[ads]

19 KOMENTARZE

  1. //// 5) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Nowej Dębie),
    6) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym (w Chmielowie), ////

  2. Dlaczego ciągle jest wykreślany z porządku obrad punkt ” Intensyfikacja działań samorządu i Burmistrza celem pozyskania pracodawców na teren miasta Nowa Dęba”.

    • Burmistrz uważa, że policja w Ząbkach jest niedoinwestowana i straż jest niezbędna. Tomasz Kalata i jego stronnicy podkreślają zaś, że pieniądze wydawane na strażników można by przeznaczyć na budowę przedszkola czy utworzenie kilkunastu placów zabaw. – A kto będzie konwojował pieniądze z kasy miasta do banku? Kto będzie ochraniał dostawę dowodów osobistych, których co tydzień przyjeżdża do nas około 100? A co z zabezpieczeniem miejskich imprez, procesji? – pyta burmistrz Perkowski. – Zielonka, która zlikwidowała straż miejską, już ponosi z tego tytułu dodatkowe koszty.

  3. I w pewnym momencie znajdzie się poza burtami Hotelowej restauracji,i co wtedy pytam się,zasiłek dla bezrobotnych i lincz u wyborców

  4. ” zgłoszenia sołectwa Tarnowska Wola do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 – 2016,” ??? Może mi to Ktoś wytłumaczyć?

  5. może władze wzieły sie za porzadek na działce ktora sprzedaja jadac w kierunku tarnobrzga od ronda po lewej stronie bo wizerunek dla nowej deby jest wspaniały pogratulować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here