300 zł na wyprawkę dla dziecka. Jak dostać?

0
Zdjęcie autorstwa Allan Mas z Pexels

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło swoje propozycje w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Chodzi o 300 zł wyprawki, które rodzice będą raz w roku otrzymywać na uczące się dziecko. Wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w kwietniu zapowiedział premier.|

Zgodnie z projektem rozporządzenia świadczenie przyznawane będzie na każde dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Przysługiwać będzie na dzieci uczące się, do ukończenia 18 lat (lub do 20 roku życia, , jeśli będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18 urodzinami). W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie będzie na nie wypłacane do ukończenia 24. roku życia.

Jak?

Zadania związane z realizacją świadczenia „Dobry start” wykonywać będą gminy i powiaty jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Projekt przewiduje, że postępowania w sprawie świadczenia „Dobry start” prowadzone są w jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (lub w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego – w przypadku dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej).

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata następują na wniosek rodzica, opiekuna lub dyrektora placówki. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start (w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej – w powiatowym centrum pomocy rodzinie).

Przyznanie tego świadczenia nie będzie wymagało wydania decyzji. Będzie to konieczne jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz przy rozstrzygnięciach w sprawie nienależnie pobranego świadczenia.

Kiedy?

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” będą przyjmowane od 1 sierpnia danego roku do 30 listopada danego roku (w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od 1 lipca). Wójt będzie miał dwa miesiące od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami na ustalenie prawa do świadczenia i jego wypłatę. W przypadku wniosków, które wpłyną w wakacje, wypłata następuje nie później niż do końca września.

Do 7 stycznia samorządy będą sporządzały dla wojewody sprawozdania rzeczowo-finansowe z realizacji programu.

Wypłata wyprawek ma kosztować w tym roku 1,4 mld zł.

Anna Banasik

Źródło: PAP

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here