Konsultacje w sprawie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego

6

10-04-2012

STAROSTWO POWIATOWE W TARNOBRZEGU:
Drugie spotkanie w sprawie Strategii rozwoju województwa podkarpackiego

Przedstawiciele samorządów i instytucji z terenu miasta i powiatu Tarnobrzeskiego uczestniczyli w czwartek (06.04.) w drugich w tym roku społecznych założeń do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu.

Samorząd województwa na podstawie art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa określa strategię rozwoju uwzględniającą cele średniookresowej strategii rozwoju kraju, krajowej strategii rozwoju regionalnego, a także odpowiednich strategii ponadregionalnych przy spójności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa.

Samorząd Województwa Podkarpackiego w dniu 30 maja 2011 r. podjął uchwałę o przystąpieniu do aktualizacji Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 (SRW). Podjęcie decyzji dotyczącej opracowania zmian w SRW wynikała m.in. z konieczności aktualizacji i zsynchronizowania obecnie obowiązujących zapisów Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 z krajowymi oraz unijnymi dokumentami strategicznymi, mającymi zasadnicze znaczenie dla kształtu strategii regionalnych w nowej perspektywie finansowej UE.

Spotkanie prowadził starosta Krzysztof Pitra, który po przywitaniu przybyłych gości omówił cel spotkania i przypomniał wnioski które zostały przedstawione na poprzednich konsultacjach w Zamku Dzikowskim. Nad propozycjami zmian do zapisów w strategii dyskutowali w sali narad Starostwa Powiatowego przybyli przedstawiciele Zarządu Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji publicznych oraz środowisk społeczno-gospodarczych.

W trakcie otwartej dyskusji zainteresowani zgłaszali swoje pomysły dotyczące m. in. ochrony środowiska, infrastruktury, kapitału ludzkiego i gospodarki. Konsultacje prowadzone są we wszystkich powiatach województwa podkarpackiego. Jedną z głównych propozycji do Strategii jest poprawa dostępu do specjalnych stref ekonomicznych poprzez budowę sieci dróg i połączeń do infrastruktury kolejowej zarówno szerokotorowej LHS jak i normalnotorowej wraz z budową połączeń LHS z siecią PKP. Zwrócono uwagę na potrzebę elektryfikacji linii kolejowej relacji Rzeszów – Warszawa. Ponadto zebrani byli zgodni co do tego iż niezbędna jest pomoc dla samorządów przy uzbrajaniu terenów inwestycyjnych w poszczególnych gminach powiatu tarnobrzeskiego i wdrożenie programu modernizacji systemu melioracji. W kwestiach dotyczących bezpieczeństwa omówiono sytuacje związaną z zagrożeniem powodziowym.

/PT

6 KOMENTARZE

  1. [quote]Jedną z głównych propozycji do Strategii jest poprawa dostępu do specjalnych stref ekonomicznych poprzez budowę sieci dróg i połączeń do infrastruktury kolejowej zarówno szerokotorowej LHS jak i normalnotorowej wraz z budową połączeń LHS z siecią PKP[/quote]

    Brzmi ciekawie. Obawiam się jednak, że nie w tym stuleciu.

  2. RAPORT POLSKIEGO LOBBY PRZEMYSŁOWEGO – „Straty w potencjale polskiego przemysłu i jego ułomna transformacja po 1989 roku. Wizja nowoczesnej reindustrializacji Polski”

    [url]http://www.plp.info.pl/dokumenty/2012/Raport%20o%20przemysle.pdf[/url]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here