Zaproszenie na sesje

6


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a
na XLIV sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 26 maja 2010r. (środa ) o godz. 14 00
w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska3, I p. sala 104

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności między sesjami.
6. Zapytania i wnioski mieszkańców.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2010 rok,
2) zmiany regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo –
wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
3) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Nowej Dębie (ul. Wczasowa),
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (SOSiR),
5) zmiany Uchwały Nr XLI/369/2010 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 24 lutego 2010r. w sprawie zezwolenia na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,
6) wyrażenia zgody na wydzierżawienie mienia gminnego pod uprawy polowe i użytki
zielone (Cygany, Chmielów),
7) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej położonych na
terenie Sołectwa Chmielów,
8) wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości (LZS Cygany),
9) zmiany Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2010 – 2013,
10) aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016” oraz „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Nowa Dęba na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”,
11) ustalenia zasad nabycia udziałów Spółki Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej
Dębie,
12) zaciągnięcia zobowiązania przekraczającego granicę ustalana corocznie przez Radę
Miejską, na nabycie udziałów Spółki Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej
Dębie.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

———————————————————————————————————————————————-

GŁODNY ? NA CO CZEKASZ?
\"GIUFEPPE\"

6 KOMENTARZE

  1. Zatroskane twarze, zaduma na czołach, i ta siła waląca z oczu, jakby każdy z nich mówił -możemy wszystko dla dobra Nowej Dęby….
    Patrzę na tą fotkę i już mi się nie chce….

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here