Zaproszenie na sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1

05.06.11r.


Działając na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 01.142.1592 z późn. zm. ) z w o ł u j ę dnia 9 czerwca 2011 roku ( czwartek ) o godzinie 1400 w sali obrad Nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 , VIII sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Tarnobrzeskiego,
b) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Powiatu Tarnobrzeskiego,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok,
d) udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok :
– sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2010 rok – Starosta Tarnobrzeski,
– opinia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,
e) zmieniająca uchwałę NR VI/39/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 31 marca 2011w sprawie
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku
2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
f) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2011-2016,
g) zmian w Statucie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu,
h) organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,
i) zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz pokrycia straty netto SPZZOZ w Nowej Dębie za rok 2010,
j) wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich,
k) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
l) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok,
ł) zmiany uchwały NR V/35/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2011 – 2019.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący rady
Dariusz Bukowski


——

1 KOMENTARZ

  1. The sell is flooded camouflage thousands of reputed [url=http://www.replicaswatchesuk.me.uk/]replica watches uk[/url] brands that dash off treasure watches. Liveliness watches are ultra whole erase the pressing fee tags, which plunge into them inaccessible seeing [url=http://www.hermesreplicabags.us/]hermes birkin[/url] myriad connections.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here