Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 14 kwietnia 2016 r. ( czwartek ) o godzinie 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XIV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Inwestycje na urządzeniach hydrotechnicznych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego zrealizowane w latach 2014 – 2015 oraz planowane w najbliższym czasie – informacja Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Tarnobrzegu.
 7. Sprawozdanie z realizacji w roku 2015 Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przyjętego na lata 2011-2015.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2015 roku.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej – informacja.
 10. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2015 roku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
  • zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez  pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
  • zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (II)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  • uchylenie uchwały Rady Powiatu Tarnobrzeskiego,
  • udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów.
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2016-2028,g) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok,
 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

 

                                    PRZEWODNICZĄCY  RADY

                                        Dominik Szewc

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here