Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 3 lutego (poniedziałek) o godzinie 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję XIV Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Informacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli
 7. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy.
  b) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (V)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
  c) udzielenia pomocy finansowej w 2020r dla Miasta Tarnobrzega.
  d) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r.
 1. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here