Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 5 sierpnia 2020r. (środa) o godzinie 9.00 w budynku ZESPOŁU SZKÓŁ W GORZYCACH zwołuję XVIII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. .Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski.
  b) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Gorzycach i włączenia jej do Zespołu Szkół im.por.  J. Sarny w Gorzycach.
  c) w sprawie założenia Branżowej Szkoły II Stopnia w Nowej Dębie i włączenia jej do Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Nowej Dębie.
  d) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Tarnobrzeskiego od dnia 1 września 2019 roku.
  e) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu projektu konkursowego pt : „Aktywizacja zawodowa mieszkańców rewitalizowanych obszarów Tarnobrzega, Nowej Dęby, Baranowa Sandomierskiego i Gorzyc” nr konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-024/19 (konkurs ogłoszony na podstawie Ramowego Planu Działania RPO WP 2014-2020 na 2019 r. dla Działania 7.1: RPPK.07.01.00-IP.01-18-023/19) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w ramach dedykowanych konkursów dla beneficjentów realizujących projekty dla ostatecznych odbiorców z terenów MOF: Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola.
  f) w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2021 zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1127R  Szypowskiego w Nowej Dębie”
  g) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2021 zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1094R relacji Furmany – Żupawa – Stale w miejscowości Żupawa (etap II) w km 2 +005 –  2 +639,7”
  h) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego sfinansowania w roku 2021 zadania pn. „ Remont drogi powiatowej Nr 1030R relacji Grębów – Stany od km 3 + 227 do km 5 + 010 w miejscowości Grębów i Krawce”
  i) w sprawie zmieniająca uchwałę nr XVI/116/2020 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2020 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
  j) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2020r.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

                           RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                                            /-/  Krystyna Rusin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here