Kolejne działki pod budowę bloków

14

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości Nowa Dęba – Gmina Nowa Dęba, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:

1)    nieruchomość nr ew. 399/67 o pow. 0,1864 ha, cena wywoławcza 150 000,00 zł + 23% podatku VAT,

2)    nieruchomość składająca się z działek: nr ewid. 399/55 o powierzchni 0,1835 ha,
nr ewid. 399/56 o powierzchni 0,0044 ha – 150 000,00 zł + 23% podatku VAT.

Nieruchomości są własnością Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00071736/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Realizacja zabudowy zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego.  Nieruchomość nr 399/67 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, nieruchomość składająca się z działek nr 399/55 i 399/56 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, publiczne ciągi piesze i place w zieleni urządzonej, teren publicznej drogi lokalnej. Przeznaczone do sprzedaży działki nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 22 października 2020 roku  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:

1)   1000     dla nieruchomości nr 399/67 o pow. 0,1864 ha,

2)   1100    dla nieruchomości składającej się z działek: nr ewid. 399/55 o powierzchni 0,1835 ha,nr  399/56 o powierzchni 0,0044 ha.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości.

W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:

1) dla działki nr 399/67 o pow. 0,1864 ha,– 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

2) dla nieruchomości składającej się z działek: nr  399/55 o powierzchni 0,1835 ha,  nr 399/56 o powierzchni 0,0044 ha – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100),

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 16 października 2020 roku.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

 

Nowa Dęba, 14.09.2020 r.

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrz

14 KOMENTARZE

    • Najlepiej nie sprzedawać, niech stoi i marnuje a ludzie w tym czasie będą się przeprowadzać do innych miejscowości, to jest plan burmistrza. Dwa to kto by nie wygrał postawi tam blok, a wygra ten co da najwięcej chyba że masz jakieś dowody że dba jest potrzebne? Może powinni sprawdzić firme z huty która ostatnio podbijala cenę a budować raczej nigdy nie nie budowała?

  1. Do tego CBA. Ja też już wiem kto wygra. Ten co da więcej podczas licytacji. Mam jednak pomysł dla takich ludzi jak Ty. Starsi bracia w wierze to praktykują od lat. Skrzyknijcie się np. w 50 osób i załóżcie spółkę. Każdy z was będzie miał swój udział w tej spółce. Wniesiecie kapitał: kazdy jak da po 50 tysięcy to spora kwota. Kupicie działkę, znajdujecie blok, sprzedacie mieszkania i zarobicie pieniążki. Proste, prawda? Więc do dzieła. Proponuję wam nazwę: Zawistniki sp. z o.o.

  2. Proponuję sprawdzić dokładnie czy działki należą do gminy. Już chcą wyrzucić garaże na Broniewskiego bo jak się przypadkiem okazało działka na której 30 lat dzierżawią plac pod garaże należy do Lasów Państwowych takich mamy specjalistów.

  3. Dzien dobry Przepraszam ze poza tematem Czy rodzice tej latorosli ktora wieczorem przemierza Nowa Debe i rzuca petardy, moglaby sie zainteresowac tematem? Troche to denerwujace bo sylwester dopiero za 3 miesiace.

  4. A czy ktoś wie co ma kiedyś powstać po prawej i po lewej stronie tych terenów? Czy to tajne jest. Na mapce to wszystko ładnie wygląda. A reszta działek pewnie już w prywatnych rękach i każdy sobie…..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here