Dotacje na usuwanie azbestu i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

0

07/09/11r/

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba informuje mieszkańców o możliwości otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie lub finansowanie:
1) wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków polegającej na: demontażu, odbiorze, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest,
2) budowy przydomowej oczyszczalni ścieków tylko wtedy, gdy na terenie, na którym położona jest nieruchomość nie ma możliwości technicznych podłączenia sieci kanalizacji sanitarnej lub wykonanie przyłącza jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione lub zgodnie z planami budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, nie przewiduje się jej budowy w perspektywie najbliższych pięciu lat.

W związku z powyższym przyjmowane są wnioski osób planujących realizację w/w inwestycji.
Zainteresowani proszeni są o składanie w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. 216 na II piętrze w terminie do 30 września 2011r. stosownego wniosku wraz z załącznikami.
Wzory wniosków dostępne są w Referacie Spraw Komunalnych i Społecznych oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (www.nowadeba.pl).
Wnioski będą rozpatrywane według kolejności złożenia.
Ponadto informuję, że co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia realizacji inwestycji, właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić ten zamiar w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu (w Referacie Architektury i Budownictwa) ul. 1 Maja 4.
Wszelkie informacje dotyczące zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba w pok. nr 216 na II piętrze lub tel. nr 15 846 26 71 w.216.

Burmistrz
Wiesław Ordon


Źródło: UMiGZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here