Gmina ogłosiła przetarg na działkę nr 399/9 na os. Północ pod budowę bloku

8

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Nowa Dęba – Gmina Nowa Dęba, przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:

– nieruchomość nr ew. 399/99 o pow. 0,1535 ha, cena wywoławcza 122 000,00 zł + 23% podatku VAT. Nieruchomość stanowi własność Gminy Nowa Dęba i posiada urządzoną księgę wieczystą KW TB1T/00071736/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Realizacja zabudowy zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego.  Nieruchomość nr 399/99 jest przeznaczona pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną, publiczne ciągi piesze i place w zieleni urządzonej (w/w mpzp jest dostępny na stronie internetowej gminy pod adresem: www.nowadeba.pl/biznes/oferta inwestycyjna/planowanie przestrzenne). Przeznaczona do sprzedaży nieruchomość nie jest obciążona.

Przetarg odbędzie się 26 listopada 2020 roku o godzinie 1100 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 20 listopada 2020 roku.

Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest również na stronie internetowej pod adresem www.nowadeba.pl/biznes/przetargi/nieruchomości.

 

Nowa Dęba, 23.10.2020 r.

 

 

Z up. Burmistrza

mgr Leszek Mirowski

Z-ca Burmistrza

8 KOMENTARZE

  1. Ja kupuję to pod zalewem. Usypię drugą wyspę, oflaguję się i zaproszę egzotyczne mulatki z granicy w Bieszczadach. Tak przetrwam epidemię

    Stworzę sobie tam swoisty Barbakan Kultury

    • Zbyszek
      Zastaw w banku swoją lepiankę, weź kredyt i ryzyko na siebie. Kup działkę, zbuduj blok i sprzedaj mieszkania. Czysty zysk. Do dzieła! Aaaa sorry. Potrafisz tylko kwękać w necie.

    • Bardzo dobrze że pan Grzęda wygrywa przetargi. Chcesz mieć później problemy z wadami w mieszkaniu, bloku i potykać się o nierówną kostkę chodnikową? Pomyśl trochę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here