Sprawozdanie z działalności burmsitrza

9

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES
OD 24 SIERPNIA DO 20 WRZEŚNIA 2010 R.

I. Sprawy organizacyjne:
1. 27 sierpnia 10 – lecie powstania obchodziła INNOWACJA Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
2. 28 sierpnia odbyły się zebrania ogólne mieszkańców Osiedli: Dęba i Poręby Dębskie.
3. 28 sierpnia w ROD Związkowiec w Tarnobrzegu organizowany był Okręgowy Dzień Działkowca.
4. 29 sierpnia w Chmielowie odbył się III Festiwal Orkiestr Dętych.
5. 2 września otwarto w Nowej Dębie siedzibę MTV Tarnobrzeg.
6. 4 września odbyło się ogólne zebranie mieszkańców sołectwa Cygany.
7. 7 września odbyło się ogólne zebranie mieszkańców sołectwa Tarnowska Wola.
8. 18 września Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów obchodził Dzień Seniora.
9. 18 września obchodzona była 30 rocznica NSZZ SOLIDARNOŚĆ.
10. 19 września odbyły się ogólne zebrania mieszkańców sołectwa Jadachy i Chmielów.
11. Zakończona została procedura naboru na stanowisko referenta ds. gospodarki nieruchomościami. Od dnia 21 września zatrudniona została Magdalena Grzesik.

II. Sprawy komunalne i społeczne:
1. W minionym okresie zawarto umowy na:
1) wykonanie prac związanych z usunięciem 4 szt. wiatrołomów przy ulicy Anieli Krzywoń i Alfredówce – wykonawca firma „EKOTON – Zieleń i Budownictwo”, Alfredówka – kwota 850 zł,
2) wykonanie remontu Cmentarza Wojennego Żołnierzy Armii Austro – Węgierskiej położonego na terenie Kopalni Siarki Machów, polegającego na wykonaniu alejki, portalu wejściowego oraz części ogrodzenia – wykonawca – firma „EKOTON – Zieleń i Budownictwo”, Alfredówka – kwota – 15.000 zł (dofinansowanie wojewody 10 000 zł),
3) wykonanie prac związanych z remontem dróg dojazdowych do gruntów rolnych w sołectwie Tarnowska Wola – wykonawca – firma KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński, Padew Narodowa – kwota 29.968,48 zł (dofinansowanie z FOGR 17.000 zł),
4) administrowanie toaletą publiczną i poczekalnią autobusową przy ulicy Rzeszowskiej 6 w Nowej Dębie – wykonawca – PGKiM Sp. z. o.o. w Nowej Dębie – kwota – 195 zł miesięcznie.
2. W ramach prac interwencyjnych wybrukowano plac stanowiący dojazd do pergoli śmietnikowej przy budynku Jana Pawła II 6 ( powierzchnia 85m2).
3. Pogotowie Sanitarno Epidemiologiczne „Nowista” Bielsko Biała odebrało przeterminowane leki z trzech aptek na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w ilości 6 kg (I i II kwar-tał) – kwota 609,90 zł (jednorazowa obsługa jednego urządzenia wynosi 101,65 zł).
4. W okresie od 1 – 15 września przyjęto 383 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego.

III. Sprawy inwestycyjne:
1. 6 września podpisano umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Nowej Dębie” na kwotę 1 415 554,58 zł.
2. W minionym okresie zawarto umowy:
1) na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w Nowej Dębie (Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Podstawowa Nr 2, Przedszkole Nr 5 – wykonawca – firma Budownictwo „Refleks” Bis, Staszów – kwota – 1 827 530,51 zł,
2) na nadzór inwestorski nad termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej – wykonawca – Biuro Projektowo – Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum, Mielec – kwota – 13 420 zł,
3) na budowę chodników w Rozalinie i Alfredówce wzdłuż dróg powiatowych -wykonawca – firma „Walski Budownictwo”, Tarnobrzeg – kwota – Rozalin – 163 269 zł, Alfredówka – 162 832 zł.
4) na nadzór nad wykonaniem w/w chodników – wykonawca – Piotr Boroń, Stalowa Wola – kwota – 2 609 zł,
5) na remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli- wykonawca – ZRB Kosowy – kwota – 230 416 zł (dotacja z PROW),
6) na nadzór nad remontem Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli – wykonawca – Marek Czerwiec, Nowa Dęba – kwota – 1 800 zł,
7) na opracowanie projektu technicznego oświetlenia ul. M. Konopnickiej – wykonawca – „INSBUD” Ożarów – kwota – 7 000 zł,
8) na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kanalizacji deszczowej ulicy Jasnej w Nowej Dębie – wykonawca – Kazimiera Buczkowska –Projektowanie i Nadzór, Tarnobrzeg – kwota – 4.270 zł,
9) na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy ścieżki rowerowej z kładką przez rzekę Dęba – wykonawca – firma MK – Mosty – Krzysztof Mac – Rzeszów – kwota – 48.800 zł,
10) na budowę chodnika na terenie osiedla Buda Stalowska – wykonawca – Firma Re-montowo – Brukarska Dariusz Król, Jadachy – kwota – 8 900 zł,
11) na budowę chodnika w Nowej Dębie Osiedle Dęba – wykonawca – Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król, Jadachy – kwota 11.000 zł.

IV. Sprawy finansowe
1. Od 30 sierpnia prowadzona jest przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego kontrola kompleksowa w zakresie realizacji zadania „Budowa krytej pływalni w ramach Regionalnego Centrum Rekreacji i Rehabilitacji w Nowej Dębie”.
2. Trwa kontrola przez przedstawiciela ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek z ubezpieczenia społecznego za okres 2007 – 2009.

V. Sprawy gospodarki nieruchomościami:
1. 17 września zawarto 4 akty notarialne na sprzedaż lokali mieszkalnych, ze sprzedaży uzy-skano kwotę 29 131 zł.
2. Podpisano umowę na wykonanie melioracji szczegółowej jako doraźnego odwodnienia drogi Gliniki III (Zajęczy Ług) w Cyganach – wykonawca – Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych, Jamnica – kwota 12 350 zł.
3. Przekształcono prawo użytkowania wieczystego 4-ch działek na terenie miasta (ul. Krasickiego, ul. Kościuszki) – kwota 15 561 zł.

VI. Sprawy obywatelskie:

5 września na stadionie SOSiR w Nowej Dębie odbyły się IV Wojewódzkie Zawody Pożarnicze Jednostek OSP. Jednostka OSP Nowa Dęba (os. Dęba) zajęła 5 miejsce wśród 23 drużyn męskich i 7 miejsce wśród 21 drużyn kobiecych.

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym:
1. Przeprowadzono 47 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej. Ujawniono 64 sprawców wykroczeń, z czego 11 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 1 000 zł.
2. Wspólnie z Nowodębskim Klubem Abstynenta zorganizowanie spotkanie psychoeduka-cyjnego z Januszem Grabem – pedagogiem, dotyczące komunikacji pomiędzy pedago-giem – dzieckiem – rodzicem.
3. W szkołach podstawowych ogłoszono konkurs plastyczny „ Bezpieczne dziecko” – ilustracje do kalendarza na 2011 rok.

VIII. Sprawy z zakresu oświaty:
1. Przygotowano wniosek do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie o liczbie uczniów uprawnionych do wyprawki szkolnej w 2010 roku „Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej lub I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie II gimna-zjum – „Wyprawka szkolna”. Dyrektorzy szkół zakwalifikowali 134 uczniów co stanowi 22% ogółu uprawnionych do otrzymania wyprawki.
2. Przygotowano porozumienia w sprawie refundacji kosztów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Majdan Królewski i Gminy Dzikowiec, a uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Krasnal” w Nowej Dębie (9 uczniów – Gmina Majdan Królewski, 1 uczeń – Gmina Dzikowiec).
3. Przygotowano umowę dotacji dla firmy BEGG Sp. z o.o. na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Krasnal” w Nowej Dębie.

IX. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:
1. Ośrodek udzielił wsparcia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w związku z powodzią delegując przez 10 dni po dwóch pracowników socjalnych do pracy w terenie.
2. W ramach działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie – przygotowywanie repertuaru na Przegląd Twórczości Artystycznej ŚDS w Tarnobrzegu.

X. Sprawy z zakresu kultury:
1. W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:
1) piknik Nad Zalewem – koncert na zakończenie wakacji w wykonaniu zespołów Guitar Force i Monstrum,
2) Dni Kultury Lasowiackiej – dofinansowane ze środków unijnych Oś 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 – małe projekty,
3) obchodów 30-lecia NSZZ „Solidarność” – przygotowanie wystawy prezentowanej w dolnym kościele parafii Podwyższenia Krzyża Świętego oraz organizacja koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu trio muzyków z Filharmonii i Opery Lwowskiej,
4) wystaw przygotowanych przez IPN – wystawa zewnętrzna „Życie na papierze. Niemiecka okupacja Rzeszowszczyzny w afiszach, obwieszczeniach i plakatach (1939-1944)”, zlokalizowana przy Ogródku Jordanowskim oraz wystawa wewnętrzna „Okupacja sowiecka na prawym brzegu Sanu w latach 1939-1941”, którą oglądać można w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej,
2. Młodzież oraz kapela SOK „Lasowiacy” z Cygan reprezentowała Gminę Nowa Dęba w Wojewódzkich Dożynkach w Domaradzu.

3. Zespół „Cyganianki” uczestniczył w Podkarpackim Konkursie Wieńca Dożynkowego w Radomyślu Wielkim – gdzie zdobył wyróżnienie W konkursie wzięło udział 81 grup.

XI. Sprawy z zakresu sportu:

1. 5 września na zawodach pożarniczych Burmistrz Miasta i Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego uhonorowali wicemistrza Europy w Barcelonie w chodzie na 50 km Grzegorza Sudoła.
2. W dniach 15 i 19 września na boiskach ORLIK odbywał się Turniej Piłki nożnej o Puchar Premiera Donalda Tusk.
3. 18 września SOSIR był współorganizatorem Biegów Ulicznych oraz Turnieju koszykówki ulicznej na ORLIKU z okazji 30 rocznicy powstania NSZZ Solidarność.
4. Z dniem 6 września na krytej pływalni rozpoczęto zajęcia nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy. Zajęcia prowadzą instruktorzy SOSiR oraz nauczyciele, którzy ukończyli kurs instruktora nauki pływania.
5. Na pływalni odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia rehabilitacyjne prowadzone przez rehabilitantkę dla emerytów w godzinach 7.00 – 8.00.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba

9 KOMENTARZE

  1. [size=16]No i gdzie teraz jesteście wielcy krzykacze!! Panie Burmistrzu, tak trzymać i wystrzegać się wszelkiego autoramentu "przyjaciół", bo z wrogami Pan da sobie radę, w co nie wątpię. I jeszcze jedno. Właśnie, Pana otwarta, szczera i obiektywna postawa ,jest wzorem dla całej naszej społeczności .Jest Pan najlepszym, największym, najwspanialszym, najpiękniejszym, najmądrzejszym .Jeszcze raz brawo panie burmistrzu, nie poddawać sie prosimy my z miasta słudzy uniżeni .[/size]

  2. Sprawozdanie – bardzo fajna sprawa.

    Czy istnieją dokumenty w analogicznej formie wybiegające w przyszłość, czy pozostaje wyciąganie informacji z dokumentów dot. sesji?

  3. Ten Don Qujote, czy jakoś tak, no, ten spod #1, to jakiś nawiedzony czy też brał jakiegoś draga.? No bo gada jak by zobaczył gołego cycka. A może on z PiS-u jest? Takich też widziałem niedawno w Warszawie.

  4. dotyczy VIII. Sprawy z zakresu oświaty: pkt.3. Przygotowano umowę dotacji dla firmy BEGG Sp. z o.o. na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola „Krasnal” w Nowej Dębie.
    czy hotelarz nie ma funduszy, że gmina musi mu dotować kolejny jego biznes :o
    ten przykład pokazuje jak Wiesio jest uzależniony od hotelarza. Po prostu sz..g mnie trafia jak Wiesio włazi mu w du…ę :o

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here