Sejmik przyjął budżet województwa Podkarpackiego na rok 2020

4

25 głosami aprobaty i bez głosu sprzeciwu – tak radni Podkarpacia zagłosowali nad propozycją budżetu regionu na 2020 rok. Dochody województwa w przyszłym roku mają wynieść 1 mld 156 mln zł. Dochody bieżące zostały zapisane na poziomie 834 mln zł, a majątkowe wyniosą 322 mln zł.

Z kolei wydatki województwa to kwota w wysokości 1 mld 335 mln zł. Na wydatki bieżące ma zostać przeznaczonych 683 mln zł, a wydatki majątkowe czyli przeznaczone na inwestycje wyniosą aż 652 mln złotych.

– To jest najważniejsza uchwała w trakcie roku. Pozwala nam to bezpiecznie myśleć o inwestowaniu w przyszłym roku, ale także o wykorzystywaniu naszych środków jako wkładu własnego do projektów unijnych.  Budżet ma charakter proinwestycyjny – podkreśla marszałek Ortyl – znacząca część środków, bo aż 48 procent pójdzie na inwestycje, zarówno te kontynuowane, jak i te które dopiero ruszają. Jako szczególnie ważny przykład chcę wymienić Podkarpacką Kolej Aglomeracyjną, gigantyczny projekt o wartości ponad 500 mln złotych, który rusza z dużym impetem. Myślę, że warto wspomnieć o inwestycjach w drogi w powiecie leskim i bieszczadzkim oraz w ochronę zdrowia. 26 mln złotych na potrzeby ochrony zdrowia, w tym dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 oraz na uruchomienie Podkarpackiego Centrum Zdrowia Dziecka w postaci nowoczesnej aparatury, która tam trafi – to ważne informacje dla mieszkańców Podkarpacia – mówi marszałek regionu Władysław Ortyl.

Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2042 w przyszłym roku ma zostać wydane aż 544 mln zł. Aż 215 mln złotych z tej kwoty zostanie przeznaczonych na 12 inwestycji drogowych. Wśród nich będzie między innymi przebudowa DW 895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk za ponad 66 mln złotych oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej  885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa za kolejne 32,3 mln złotych.

Na inwestycje kolejowe w przyszłym roku pójdzie ponad 211 mln zł, w tym na budowę Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA prawie 205 mln zł.

Przedświąteczna sesja stała się okazją do pierwszego czytania projektu Strategii Województwa – Podkarpackie 2030.

– To bardzo ważny dokument planistyczny, który pokazuje nam jakie inwestycje, jakie działania powinniśmy podejmować w najbliższym dziesięcioleciu, a jednocześnie jest dla nas wytyczną o co należy się strać jeżeli chodzi o finansowanie z Unii Europejskiej, budżetu państwa oraz jak tworzyć montaże finansowe z samorządami województwa – wyjaśnia wagę istnienia strategii marszałek Władysław Ortyl. – Ten dokument nie jest czymś co trafia na półkę. Będzie wykorzystywany do rozmów, negocjacji i zdobywania nowych środków dla województwa – zauważa marszałek Ortyl.

Strategia stanowi punkt wyjścia dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021- 2027, przygotowania stanowiska negocjacyjnego województwa z Komisją Europejską oraz rządem. Strategia kształtuje również relacje z innymi samorządami wojewódzkimi i zagranicznymi, w tym ze Słowacji, Ukrainy i z obszaru Karpat oraz będzie płaszczyzną współpracy z partnerami włączającymi się w proces rozwoju województwa, w tym z partnerami gospodarczymi, przedstawicielami świata nauki oraz organizacji pozarządowych.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030 opracowana została przy udziale partnerów społecznych i gospodarczych. Jej założenia były konsultowane podczas wielu spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami regionu. W czasie konsultacji zgłoszono aż 1418 uwag, co jak podkreślają eksperci, świadczy o zainteresowaniu mieszkańców, którzy chcieli się włączyć w proces konsultacji społecznych dokumentu.

Podczas sejmiku jej założenia prezentowali prof. dr hab. Jacek Szlachta, prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski oraz dr hab. Wojciech Dziemianowicz.

– Musimy widzieć i traktować strategię, jako dokument matkę, która ma wpływ na inne dokumenty ważne dla przyszłości regionu oraz na drogi jego rozwoju – podkreślał prof. Jacek Szlachta, prezentując założenia dokumentu.

Strategia rozwoju województwa – Podkarpackie 2030,  definiuje wyzwania, jakie stoją przed województwem do 2030, w perspektywie regionalnej, ale również ponadregionalnej, krajowej i międzynarodowej. Jako cel główny dla regionu do 2030, strategia wskazuje „Odpowiedzialne i efektywne wykorzystanie zasobów endo- i egzogenicznych regionu, zapewniające trwały, zrównoważony i terytorialnie równomierny rozwój gospodarczy oraz wysoką jakość życia mieszkańców województwa”. Ten cel ma być realizowany poprzez działania wskazane w pięciu obszarach tematycznych: Gospodarka i nauka, Kapitał ludzki i społeczny, Infrastruktura dla zrównoważonego rozwoju i środowiska, Dostępność usług i Terytorialny wymiar strategii.

W czasie sesji marszałek Władysław Ortyl otrzymał miniaturę sztandaru 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Był to wyraz wdzięczności za ufundowanie przez PSST, na czele którego stoi marszałek Ortyl, sztandaru dla brygady.

– Panie marszałku chcę podziękować, że podjął się pan wraz z samorządami z regionu ufundowania sztandaru dla naszej jednostki. To dla nas duma i zaszczyt – dziękował  płk. Dariusz Słota dowódca brygady, mówią o tym, czym dla żołnierza jest sztandar oraz jakie emocje towarzyszyły mu, kiedy odbierał go z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

4 KOMENTARZE

  1. Jakie piękne pitolenie, a emeryty jak teraz siedziały przy grzejnikach i spuszczały wodę wodą z wanny tak teraz w ND będą siedzieć przy świeczkach. Dzięki za podwyżki!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here