Zmiany „w śmieciach”. We wrześniu nowa ustawa wejdzie w życie

24
Zdjęcie autorstwa Magda Ehlers z Pexels

W czwartek 22 sierpnia w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Większość jej przepisów wchodzi w życie 14 dni od publikacji. 

Wprowadzone zmiany są bardzo obszerne. Oto najważniejsze z punktu widzenia właścicieli nieruchomości, gmin i przedsiębiorców odbierających odpady komunalne:
1) gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, a także tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej pszok) w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;
2) gminy mogą tworzyć i utrzymywać punkty napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami;
3) gminy udostępniają na stronie internetowej swojego urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o: miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; adresach punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy wraz ze wskazaniem rodzajów przyjmowanych odpadów oraz dni i godzin ich przyjmowania; adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów. przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne;
4) gminy zostały zobowiązane do osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej:
 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024;
 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029;
 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034;
 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok oraz do osiągania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;
5) regulaminy utrzymania czystości i porządku obowiązujące w gminach przed dniem wejścia w życie przepisów wykonawczych do ustawy zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych regulaminów (ust. 2), przy czym rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do przepisów wydanych na podstawie przepisów wykonawczych w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów;
6) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych wykonawczych do ustawy. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne są przekazywane przez właścicieli nieruchomości gminnej jednostce organizacyjnej lub przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, zaś do obowiązków zarządu drogi należy także zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w pojemnikach lub workach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
7) rada gminy, określając stawki opłat, może stosować zróżnicowane stawki w zależności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz odpowiednio odległości od miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, stacji zlewnej, a także właściwości nieczystości ciekłych;
8) odstąpiono od ryczałtowego rozliczania się wybranych przez gminę firm odbierających odpady komunalne, przyjmując, że podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 Mg (odpowiednio) odebranych albo zagospodarowanych odpadów komunalnych;
9) obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne; w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości;
10) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przepis powyższy stosuje się do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176).
W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, ale są na niej świadczone usługi hotelarskie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 238), dopuszcza się, aby opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiła iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Natomiast w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, rada gminy uchwala ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wyższą niż 10% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za rok;
11) rada gminy ustala stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności;
12) rada gminy, ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, może uwzględnić stopień, w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia pokrywają koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
13) rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy;
14) rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;
15) wprowadzono odpowiedzialność administracyjno-karną, tzn. karę pieniężną w wysokości 10 000 zł, za podanie nieprawdy w oświadczeniach o spełnianiu warunków wymaganych do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, składanych z wnioskiem o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek nieprzekazania odebranych od właścicieli nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnej.

24 KOMENTARZE

 1. Od września nowe taryfy za śmieci !
  Od stycznia nowe taryfy za wodę i ścieki !
  Od lutego nowe taryfy za prąd i nieruchomości !
  Brakuje w budżecie , to się podnosi opłaty taryfy żeby w kasie się zgadzało !
  Jak się nie gospodarnie zarządza majątkiem mieszkańców to się podnosi opłaty taryfy !
  Jak się nie potrafi zarządzać majątkiem to się zmienia zarządzającego a nie taryfy i opłaty !

 2. Strach się bać dla większości mieszkańców worki na odpady segregowane (żółte) to stanowczo za mało w okresie letnim. Proszę się zastanowić czy w każdej miejscowości nie powinien stać dystrybutor- zgniatacz butelek plastikowych po napojach zdecydowanie ułatwiłoby to życie mieszkańców i zmniejszyło koszty wywozu dla mieszkańców i PGKiM oraz w dużym stopniu ograniczyło pojemność worków

 3. W każdym cywilizowanym kraju jest Urządzenie( kontener) do którego się wrzuca butelki szklane, które są na miejscu kruszone co zwiększa pojemność takiego kontenera myślę że o 70% oraz kontener na butelki plastikowe, które są na miejscu mielone. Ale my jesteśmy ze 40 lat za zachodem, nasi urzędnicy jeżdżą tu i tam i jakoś tych innowacji na nasz teren nie przekładają. Ale czego wymagać od obsady naszego UMiG.

  • Zgadzam sie w 100%.na tzw,zachodzie nawet w kazdej wiosce sa kontenery na szkło,osobno zielone,brazowe i białe szkło !!! powtarzam KONTENERY !!! a co nam urzednicy przygotowali na szkło? smieszne worki foliowe ! szkło sie tłucze i co sie robi z workiem? tylko współczuje pracownikom MPG-u za załadunek tych worków i pokaleczonych palców,dłoni,itp. Czy tak trudno jest w kazdej miejscowosci ulokowac kontener na szkło,zeby mieszkancy tam wrzucali szklo??? a nie do worków foliowych pakowac stłuczke szklana !!!

 4. Wystarczy wprowadzenie kaucji za butelki szklane i plastikowe +automaty do zdawania plastikowych i szklanych butelek, które oddają kaucję. I wszyscy zbierają butelki i plastiki.

  • Pisałem kiedyś pismo do producenta „jaboli” tych które są kupowane przez naszych pijaczków siedzących w lesie za stokrotką w sprawie nałożenia kaucji na butelki, motywując to ochroną środowiska. Brak odzewu.

 5. No fajnie. Tylko żeby takie zmiany w odbiorze wprowadzić to jeszcze trzeba mieć o tym pojęcie, au kapusty to jest z tym skromnie. O zna się na zakopywaniu śmieci w STREFIE OCHRONNEJ UJĘCIA WODY

 6. Jeszcze. żeby panowie. którzy zabierają te worki zostawiali tyle samo ile wzięli. Mam wrażenie. że niektórzy z nich mają problem z liczeniem, A gdy zwróciłem im uwagę ( już kilka razy). to są wielce oburzeni.

 7. od września nowe taryfy śmieci ale to tylko zdrożeje wobec uczciwych osób ale to tylko śmiech na sali urzędnicy naliczają według ilości osób nie aktualnych ktoś kiedyś pisze oświadczenie
  że gdzieś pracuje , uczy się poza miejscem zamieszkania i się zmniejsza za rok , dwa wraca i już jest w tym miejscu zamieszkania ale nigdy tego nie zawiadamia żeby mu naliczać i co się dzieje ta rodzina płaci dalej o te osoby niby że ich nie ma więc to bzdury na tym nie powinna polegać opłata bo prze tz uczciwość tych ludzi i znowu płacimy więcej i ta urzędniczka która tam siedzi jak uczciwie zgłaszam osobę na plus zadaje pytania po połowie miesiąca od połowy itp a jak sąsiedzi nie płacą już kupę czasu to nic nie wie bo skąd więc śmieci powinny być od gospodarstwa domowego a nie od osób panie Burmistrzu i urzędnicy i radni
  to w ten sposób Kowalski zawsze będzie miał 3 zamiast 5. Nic mądrego w tych wyliczankach .

 8. A może by tak nowe taryfy przerzucić na diety i wszelkiego rodzaju apanaże radnych itp? Przecież pracują dla dobra lokalnych społeczności a nie dla pieniędzy…

 9. 30 lat temu nasz kraj radził sobie lepiej z odpadami niż w chwili obecnej ! Odpady nazywane w ten czas były surowcami wtórnymi i można je było wymienić lub sprzedać np. makulatura skupowana na kg lub wymieniana na papier toaletowy , butelki szklane w większości były skupowane lub kaucjonowane . Teraz tylko nazewnictwo się rozwinęło oraz administracja państwowa a my mieszkańcy za ten rozwój płacimy z własnej kieszeni. Co się zmieniło ? Przecież minęło tyle lat, przecież nasz wójt nie jest od roku czy dwóch na stołku wójta ! Nic kompletnie nic ! O przepraszam zmieniły się opłaty ! Ciągle rosną i rosną ! Co robi wójt ? podnosi taryfy !

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here