O działaniach Szpitala w Nowej Dębie w okresie epidemii koronawirusa

11

SZPITAL

Nowa Dęba to niewielkie miasto w powiecie tarnobrzeskim w województwie podkarpackim położone w otulinie Puszczy Sandomierskiej, w którym działa liczący już ponad 65 lat Szpital Powiatowy, instytucja, która w powiecie jest jednym z największych pracodawców. Sam Szpital zlokalizowany jest na kilku leśnych parcelach z główną siedzibą i oddziałami Chirurgii Ogólnej, Ginekologiczno-Położniczym, Pediatrycznym, Neonatologicznym, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Psychiatrycznym przy ul. M. Curie-Skłodowskiej, z Oddziałem Wewnętrznym z Pododdziałem Chorób Płuc przy ul. T. Kościuszki, a także z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym i Oddziałem Rehabilitacji przy ul. Rzeszowskiej. Pomimo tego, iż jest to niewielki szpital zaliczony do I stopnia referencyjności w sieci szpitali, to stara się on dorównywać lokalnym szpitalom, a w niektórych dziedzinach medycznych (posiadając Centrum Zdrowia Psychicznego) jest dla nich wiodącym ośrodkiem.

W ostatnim czasie nowodębskiemu szpitalowi, tak jak i wielu polskim szpitalom, przyszło borykać się z ogólnoświatową pandemią koronawirusa. Wprawdzie tylko w wymiarze lokalnym, obejmującym zasięgiem rejon działania nowodębskiej lecznicy, ale bardzo ważnym dla mieszkańców Nowej Dęby i powiatu tarnobrzeskiego. Tym bardziej, co później brutalnie zweryfikowało życie, problem dotknął go do tego stopnia, że przez jakiś czas informacja o sytuacji w Szpitalu w Nowej Dębie pojawiała się nie tylko w lokalnych, ale także w ogólnopolskich mediach. Ale z różnymi okolicznościami i najbardziej nieprzewidywalną rzeczywistością liczył się przecież każdy z nas – pracowników ochrony zdrowia, bez względu na wykonywany zawód i stanowisko pracy w SPZ ZOZ w Nowej Dębie.

 

GOTOWOŚĆ

Do obecnej sytuacji, którą mamy w całym kraju, Zakład nasz przygotowywał się już od końca stycznia 2020 roku.  Wtedy to po raz pierwszy powiadomiliśmy na naszej stronie internetowej osoby powracające z Włoch, Chin lub z innych krajów dotkniętych epidemią koronawirusa, lub które miały kontakt z taką osobą, albo które miały gorączkę, kaszel lub duszności, aby dla bezpieczeństwa innych pacjentów nie wchodziły do przychodni, poradni, ośrodków zdrowia, a zwłaszcza Szpitala, lecz aby bezpośrednio kontaktowały się z lokalnym  Sanepidem, Narodowym Funduszem Zdrowia lub Oddziałem Zakaźnym Szpitala w Mielcu.

W tym samym czasie Dyrekcja Szpitala i Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu (organ założycielski Szpitala) podjęły standardowe i zalecane odgórnie (poprzez Rozporządzenia Ministra Zdrowia, decyzje Państwowej Inspekcji Sanitarnej) działania, które chroniły z powodzeniem ludność powiatu, hospitalizowanych pacjentów i pracowników naszego Szpitala.

Już w miesiącu lutym zaostrzone zostały procedury sanitarno-epidemiologiczne, opracowano ścieżkę postępowania z pacjentem z podejrzeniem zachorowania na COVID-19, najpierw dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, a z upływem czasu dla wszystkich oddziałów i jednostek SPZ ZOZ w Nowej Dębie. Wprowadziliśmy bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk.

W czasie trwających przygotowań do marcowej Akredytacji Szpitala przeprowadzono szkolenia z zasad epidemiologii, jak również z praktycznych wskazówek dotyczących postępowania na wypadek przyjęcia do placówek pacjenta, który mógł być potencjalnym źródłem zakażenia. Zaczęliśmy gromadzić środki ochrony indywidualnej, które były rozdysponowane zgodnie z zasadami epidemiologii koronawirusa, to jest z pierwszeństwem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego, następnie na Oddziały szpitalne. Środki te uzyskiwaliśmy w ramach własnego budżetu, ale także w ramach ogromnego wsparcia uzyskanego dzięki apelowi o pomoc od dziesiątek darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych.

Jednocześnie już w marcu ograniczyliśmy przyjęcia na odziały szpitalne, a od 5 marca 2020 roku wprowadziliśmy całkowity zakaz odwiedzin chorych, wprowadziliśmy system pracy „teleporadowej” u lekarzy specjalistów w Poradniach Specjalistycznych oraz Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej. Ponadto zgodnie z ogólnokrajowymi zaleceniami zawiesiliśmy działalność Działu Fizjoterapii, pracowni diagnostycznych i wykonywania badań laboratoryjnych, a przekazywanie wyników, także histopatologicznych odbywało się korespondencyjnie. Zakupiliśmy także testy na wykluczenie lub potwierdzenie grypy jako pierwszych badań różnicujących, czy zakażenie ma inny charakter niż wywołany koronawirusem.

Dodatkowo uruchomiliśmy wsparcie psychologiczne dla wszystkich, którzy z pandemią i jej skutkami nie mogą sobie poradzić. Otworzyliśmy czasowo specjalny dodatkowy numer telefonu do Punktu Zgłoszeniowo-koordynacyjnego Centrum Zdrowia Psychiczbego w Nowej Dębie dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od  8:00 do 15:00. Zamieściliśmy również na stronie internetowej szpitala w zakładce Centrum Zdrowia Psychicznego opracowany przez asystenta zdrowienia CZP autorski „Poradnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przeżywających kryzys psychiczny oraz będących w depresji w związku z pandemią koronawirusa i koniecznością kwarantanny domowej”.

Godnym podkreślenia jest także i to, że wszystkie działania i decyzje podejmowane przez Dyrekcję SPZ ZOZ w Nowej Dębie były transparentne i na bieżąco przekazywane pacjentom, personelowi i społeczności lokalnej za pomocą strony internetowej szpitala oraz ogłoszeń umieszczanych we wszystkich możliwych miejscach na terenie Szpitala. Służyła temu, i dalej służy, specjalna zakładka „KORONAWIRUS – WAŻNE INFORMACJE” oraz informacje umieszczane w innych zakładkach na stronie internetowej Szpitala (Aktualności, Poradnie itp.). Jednocześnie utworzono zakładki, w których znalazły się m.in. apel o wsparcie dla szpitala,  informacja o organizacji pracy administracji i oddziałów szpitalnych, informacja o darczyńcach i przyjaciołach szpitala w jego walce z epidemią (Fundusz Sprawiedliwości, portal Interia itp.). Na stronie internetowej Szpitala łagodzono także nastroje wynikające z pojawiającego się w przestrzeni publicznej hejtu dotyczącego uzyskiwanej przez Szpital zewnętrznej pomocy. Zdecydowano także, aby na bieżąco informować lokalne media o sytuacji panującej w Szpitalu.

Wszystkie powyższe działania, a ponadto zrozumienie i dyspozycyjność pracowników, wprowadzone zmiany organizacyjne i reżim sanitarny, obowiązkowo prowadzony i dokładnie zbierany wywiad od pacjentów i ich rodzin w przypadku wezwań Zespołu Ratownictwa Medycznegowreszcie rozproszona struktura Szpitala zlokalizowana w różnych częściach miasta, pozwalały mieć nadzieję, że problem ewentualnego zakażenia koronawirusem ominie ten mały, ale jakże urokliwy i ważny lokalnie ośrodek leczniczy. Nie zaburzył tego nawet drobny incydent w Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie pojawiła się konieczność kwarantanny personelu, ale po jej ustaniu wszystko wróciło do normy. Niestety, tylko do czasu. Uderzenie przyszło w najmniej spodziewanym przez wszystkich momencie.

 

EPIDEMIA

Zdarzyło się bowiem, że w dniu 22.04.2020 roku do Szpitala Zakaźnego w Mielcu trafiła pacjentka z objawami koronawirusa. W wyniku przeprowadzonego z pacjentką, przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, wywiadu epidemiologicznego, który miał określić między innymi zakres jej kontaktów w ostatnim czasie, stwierdzono, iż przebywała ona kilkanaście dni wcześniej w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc w Nowej Dębie. W czasie tej hospitalizacji, która trwała od 6 do 16 kwietnia 2020 roku, nie wykazywała żadnych niepokojących objawów i po leczeniu została wypisana do domu. Po stwierdzeniu takiego faktu Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna natychmiast powiadomiła o zaistniałej sytuacji Szpital w Nowej Dębie.

Z chwilą uzyskania tej informacji (24.04.2020 roku) Dyrekcja Szpitala zdecydowała o natychmiastowym wykonaniu testów dla personelu i pacjentów przebywających w Oddziale Wewnętrznym, które okazały się w wielu przypadkach pozytywne. Stwierdzono bowiem wyniki dodatnie u 13 osób personelu i 11 pacjentów szpitala.

Po dochodzeniu epidemiologicznym podjęto natychmiastową decyzję o wstrzymaniu przyjęć i zamknięciu Oddziałów: Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc, Chirurgii, Położniczo-Ginekologicznego, Pediatrycznego, Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny, Izby Przyjęć, Nocnej i Świątecznej Podstawowej Opiece Zdrowotnej, Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG, USG, TK), Laboratorium Analitycznego dla pacjentów ambulatoryjnych oraz pilnym transporcie pacjentów z wynikami dodatnimi do dedykowanego zakażonym na koronawirusa Szpitala w Łańcucie. Natomiast pacjenci, którzy mieli kontakt z osobami dodatnimi otrzymali pomoc w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Mielcu. Personel Szpitala podlegający kwarantannie miał możliwość odbycia kwarantanny w Zalesiu Gorzyckim. Ponadto cały personel został objęty badaniami na obecność koronawirusa. Jednocześnie poinformowano pacjentów, że  w tym czasie świadczenia szpitalne będą mogli uzyskać w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu oraz w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Kolbuszowej.

Decyzją Dyrekcji przeorganizowano także pracę administracji Szpitala (zamknięto bezpośrednią obsługę petentów wprowadzając obsługę zdalną) oraz nawiązano współpracę z 3 Kompanią Tarnobrzeską 23 Kompanii Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, którą skierowano do zabezpieczenia i kontroli wstępu do szpitala, polegającej m.in. na pomiarze temperatury ciała u wszystkich osób wchodzącym na jego teren. Swoją służbę żołnierze wciąż pełnią i pełnić będą aż do odwołania.

Po zabezpieczeniu pacjentów zamknięte zostały obiekty szpitalne przy ul M.C. Skłodowskiej 1a, a pracę Centrum Zdrowia Psychicznego ograniczono do minimum.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tarnobrzegu prowadząca dochodzenie epidemiologiczne otrzymała od Szpitala pełne dane dotyczące osób bezpośrednio powiązanych z sytuacją epidemiologiczną w Szpitalu. W opróżnionych oddziałach rozpoczęto systemową dezynfekcję poczynając od pościeli i łóżek, a na korytarzach i ciągach komunikacyjnych kończąc.

 

POWRÓT DO NORMALNOŚCI

Po uzyskaniu pewności, że Szpital może na powrót bezpiecznie funkcjonować, postanowiono kolejno otwierać dla pacjentów obiekty szpitalne. Wznowienie pracy placówek zaplanowano w 2 etapach. W I etapie od 11.05.2020r. wznowiły pracę: Blok Operacyjny, Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Stacjonarny, Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Oddział Neonatologii, Oddział Pediatryczny, Izba Przyjęć nr 1 z Nocną i Świąteczną Podstawową Opieką Zdrowotną, Centralna Sterylizatornia, Fizjoterapia Ambulatoryjna, Poradnie Specjalistyczne przy ul. M.C. Skłodowskiej. W II etapie od 14.05.2020r. wznowiły pracę: Diagnostyka Obrazowa ( RTG, USG, TK) – ambulatoryjnie, Szpitalne Laboratorium Analityczne – ambulatoryjnie, Oddział Chirurgii Ogólnej, Poradnie Specjalistyczne w budynku nr 2 przy ul. Kościuszki.

Działalność Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Chorób Płuc została wznowiona od 04.06.2020r., a wszystkie Poradnie Specjalistyczne przyjmują od 01.06.2020r. w trybie normalnym, to znaczy, że pacjenci są rejestrowani na indywidualne wizyty u lekarza na dokładnie wyznaczoną godzinę. Istnieje także w dalszym ciągu możliwość korzystania z „teleporad”.

 

WSPÓŁPRACA i WSPARCIE

Wszystkie zaprezentowane doświadczenia skłoniły od samego początku Dyrekcję Szpitala do ścisłej współpracy z wieloma instytucjami, które były władne podejmować strategiczne decyzje dotyczące walki z epidemią lub mogły udzielić Szpitalowi konkretnego wsparcia. W pierwszej kolejności należy wymienić Starostwo Powiatowe w Tarnobrzegu jako organ założycielski SPZ ZOZ w Nowej Dębie, Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Wsparcie w naszych działaniach otrzymaliśmy ponadto od Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Tarnobrzegu, Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Rzeszowie, oraz od Urzędów  Miast i Gmin w Nowej Dębie i w Baranowie Sandomierskim, Urzędów Gmin w Gorzycach, Majdanie Królewskim, Padwi Narodowej oraz Bojanowie.

Nieocenioną pomoc i wsparcie Szpital otrzymał od Ministerstwa Obrony Narodowej w postaci decyzji o służbie w obiektach szpitalnych żołnierzy 3 Kompanii Tarnobrzeskiej 23 Kompanii Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Nisku, od Ministerstwa Zdrowia (Fundusz Rezerw Strategicznych, Departament Ratownictwa Medycznego, Departament Oceny Inwestycji, Agencja Rezerw Materiałowych), a także od Ministerstwa Sprawiedliwości z dysponowanym przez ministra Funduszem Sprawiedliwości.

Szpital Powiatowy w  Nowej Dębie od samego początku epidemii, pozostawał w nieustannej gotowości ratowania zdrowia i życia pacjentów powiatu tarnobrzeskiego i okolic, i zwracał się do instytucji i ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe zakupu lub bezpośrednie przekazanie koniecznych środków ochronnych dla personelu i  pacjentów takich jak: maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, leki, ale także specjalistycznego sprzętu medycznego.

PRZYJACIELE

W myśl powiedzenia, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, również i nas w tej trudnej sytuacji przyjaciele nie opuścili. Od początku trwania pandemii byli z nami dzieląc się swoimi czasem, swoimi umiejętnościami, swoimi zasobami finansowymi i rzeczowymi. Pozwoliło to na poczucie solidarności i wsparcia, pozwoliło uwierzyć w dobro i bezinteresowną przyjaźń.

To wsparcie i pomoc okazana nam, pracownikom i pacjentom SPZ ZOZ w Nowej Dębie znaczyła i znaczy bardzo wiele. W chwili obecnej dzięki Sponsorom, Przyjaciołom Szpitala, Fundacjom, Ludziom Dobrej Woli, niekiedy anonimowym, którzy pomagają jak tyko mogą przekazując środki finansowe, środki rzeczowe, zapewniając catering dla personelu, szyjąc maski i fartuchy dla personelu, jak również dzięki pomocy Samorządów Gminnych oraz Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, personel Szpitala na bieżąco jest zabezpieczony w środki ochrony indywidualnej.

Już teraz wyrażamy ogromną wdzięczność tym wszystkim, którzy w tym trudnym czasie światowej pandemii, obejmującej Polskę i społeczność lokalną powiatu tarnobrzeskiego, zdobyli i wciąż zdobywają się na wysiłek, aby wesprzeć Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.

Dzięki tej pomocy zarówno pacjenci, jak i personel szpitala, mogą wciąż czuć się bezpieczni i niezapomniani w tym trudnym dla wszystkich czasie.

Dzięki tej pomocy udowodniono, że istnieje jeszcze czyste dobro i bezinteresowna przyjaźń, i że są ludzie, na których zawsze, zwłaszcza w biedzie, można polegać.

Dzięki tej pomocy wszyscy nasi Darczyńcy zapisali się złotymi zgłoskami w historii Szpitala i pozostaną w sercach wdzięcznych pacjentów i pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, jako wypróbowani Przyjaciele.

W tych trudnych dla nas dniach uświadamialiśmy sobie, że jest to historia, która przyszło nam po raz pierwszy przeżywać. Sposobu radzenia sobie w takich sytuacjach nie uczą żadne uczelnie. To jest po prostu najprawdziwsze życie.

Jesteśmy głęboko wdzięczni za wsparcie Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej w Rzeszowie z Panem Dyrektorem Adamem Sidorem, oraz Pracownikom Powiatowej Inspekcji Sanitarnej wraz z Panią Dyrektor dr Małgorzatą Michalską-Szymaszek.

Dziękujemy za profesjonalizm, życzliwość i współpracę, która odbywała się pod presją czasu i innych okoliczności. Wszystkim serdecznie dziękujemy!

Wierzymy i ufamy, że w dalszym ciągu wspólnie działając uda się nam zgromadzić środki finansowe, dzięki którym zapewnimy długofalowe, planowane i systematyczne bezpieczeństwo pacjentom, rodzinom pacjentów oraz pracownikom Szpitala.

Nie sposób wymienić wszystkich przyjaciół, ciągle bowiem jesteśmy doświadczani płynącą do nas pomocą, ale z wielką przyjemnością wymienimy tych, którzy wsparli nas finansowo:  

 • Fenix Metals Sp. z o.o. Chmielów
 • Agnieszka Wlazło
 • Paszta Piotr
 • Adwokat Grzegorz Sarzyński
 • Krzysztof Maruda
 • Ewa Świątek
 • Paweł Józefczuk
 • Norbert Chrząstek
 • Agnieszka Maria Wawrzyniak
 • Dawid Stępień
 • Barbara Beata Głaz
 • Wdowiak Piotr
 • Magdalena Wdowiak
 • Czachor Władysław
 • Barbara Maciąg
 • Czekalski Józef i Czekalska Elżbieta
 • Piotr Andrzej Bajcer
 • Teresa Konefał
 • Struk Tomasz Aleksander
 • Tomasz Dziemianko
 • HLG sp. z o.o.
 • Tomczyk Marian Czesław
 • Państwo John i Bożena d Quine Chilte
 • Tomczyk Artur – PPHU „Tomar”
 • Tomasz Wolan
 • Magdalena Dziedzic-Gazda
 • Zakłady Metalowe Dezamet S.A.
 • Tadeusz Zygmunt Frańczak-Prochowski
 • Tomasz Wincenty Pruś Radny Powiatu
 • Agnieszka Mokrzycka
 • Piotr Wójtowicz
 • Mulawa Danuta Ewa
 • Woźniak Stanisław i Józefa Teresa
 • Ewa Kopeć- Majka
 • Radny Stanisław Rawski
 • Ewa Rawska
 • Tomasz Zieliński Radny Powiatu
 • Kamila Adrianna Zielińska
 • Marek Dźwięga
 • Bogdan Tomasz Samojeden
 • Jerzy Zbigniew Sudoł Radny Powiatu
 • Barbara Elżbieta Sudoł
 • Paweł Bartoszek Radny Powiatu
 • Apteka Szula Jadwiga
 • Wiesław Kazimierz Ordon
 • Elżbieta Imbiorska
 • Beata Elżbieta Szewc
 • Zasadnia Alina
 • Zasadni Wiesław
 • Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne
 • Bester Medical System sp. z o.o
 • Radny Miejski Michał Chmielewski
 • Bednarska Marta – Akademia Tańca Art Dance
 • Fundacja TVN Nie Jesteś Sam
 • Tomasz Kopeć
 • Przewodniczący Osiedla Broniewskiego Grzegorz Bieniek
 • Tadeusz Rękas Radny Powiatu
 • Bieleń Jan Pasmanteria s.c.
 • Sołtysi i Przewodniczący Osiedli z Gminy Nowa Dęba
 • Zbigniew Zasowski
 • Zakłady Chemiczne Siarkopol Tarnobrzeg sp.z o.o
 • Barzycka Barbara
 • Nadleśnictwo Nowa Dęba
 • Nowak Jan
 • Dorota Szarek
 • Mirosława Mierzwa
 • Anna Karamon
 • Grzegorz Pruś
 • Grzęda Paweł i Anna
 • Rusin Krystyna Radna Powiatu
 • Rusin Edward
 • Tomasz Jerzy Sudoł
 • Federal Mogul Gorzyce Sp. z o.o.
 • Konrad Andrzej Hezne.

a także wsparli pomocą rzeczową:

 • Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu (aparaty do kroplówki z filtrem, jabłka, prześcieradła, opatrunki sterylne, kompresy sterylne, jajka)
 • GUMOWIT SP. Z O.O. Sp.k. MIELEC (okulary ochronne)
 • Damian Diektiarenko i Tomasz Dziemianko (pralkosuszarka Candy dla Ratownictwa Medycznego)
 • PPHU BATRORY BIS IWONA SZAJKOWSKA (maseczki jednorazowego użytku)
 • SUWITERM Suszek Wiesław (jednorazowe maski flizelinowe, fartuchy ochronne)
 • Tarnobrzeski Bank Żywności w Tarnobrzegu (margaryna, słodycze, jogurty, napoje, ciastka pieguski, makaron, napoje, oliwki, pomidory krojone)
 • Starostwo Powiatowe (środki do dezynfekcji, fartuchy jednorazowe)
 • Ministerstwo Zdrowia (płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, rękawice nitrylowe, przyłbice, kombinezony jednoczęściowe, rękawice, Trisept, maski medyczne, półmaski FFP2)
 • PILKINGTON (płyn do dezynfekcji rąk środek czyszczący do powierzchni, maski ochronne, fartuchy, spodnie, rękawice)
 • Wojewódzki Magazyn Sprzętu Ochrony Cywilnej w Rzeszowie (płyn do dezynfekcji, preparat do dezynfekcji )
 • FPH IMPOL -Mielec sp z o.o. (preparat do mycia i higienizacji)
 • Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Cywilnej (preparat do dezynfekcji rąk ,płyn do powierzchni i urządzeń, kombinezony maski., osłony na buty, przyłbice)
 • Urząd Gminy Gorzyce (mydło, przyłbice ,uniwersalny płyn czyszczący)
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki (maski chirurgiczne, półmaski FFP2, gogle, rękawice, płyn do dezynfekcji rąk powierzchni i urządzeń )
 • Cezary Maćkowiak (maski ochronne)
 • Jacek Rożek Radny Powiatu (maseczki)
 • Wolontariusze reprezentowani przez Monikę Wilk (maseczki, fartuchy, maseczki bawełniane)
 • Zakład Krawiecki KORA Danuta Piechota (fartuchy, kombinezon, maseczki)
 • ROWES Biuro Nisko Agencja Społeczna (maseczki bawełniane, maska z włókniny)
 • Agnieszka Walczak (maseczki jednorazowe)
 • Magdalena Leśniak (maseczki)
 • Zakłady Metalowe DEZAMET Nowa Dęba (maseczki)
 • Katarzyna Pikul (maseczki)
 • Urszula i Łukasz Mienkina, Baranów Sandomierski (maski i fartuchy ochronne)
 • Podkarpackie Centrum Innowacji Rzeszów (przyłbice)
 • WORD Tarnobrzeg (mydło w płynie, maseczki, rękawice)
 • Handel Usługi Dariusz Wolak (maseczek wielokrotnego użytku)
 • Wolontariusze Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba (fartuch z włókniny, maska)
 • Drukujemy dla Medyków Amadeusz Krata (przyłbice)
 • Groszek Sklep Wolak (maseczki ochronne)
 • Fundacja POLSAT (maseczki, maska P2, kombinezony, rękawice, przyłbice, płyn do dezynfekcji)
 • Babula Mariusz (przyłbice)
 • WOŚP (przyłbice, maski chirurgiczne, indywidualny pakiet ochrony osobistej)
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia w Rzeszowie (maski ochronne chirurgiczne)
 • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie (maski FFP)
 • Przedszkole nr 5 Nowa Dęba, Żłobek Miejski (masło)
 • Wojewódzki Magazyn Sprzętu Obrony Terytorialnej (kombinezony, maski, rękawice, woda)
 • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma (maski chirurgiczne, rękawice, fartuchy ochronne XL, posiłki dla personelu)
 • Towarzystwo Przyjaciół Huty Komorowskiej (maseczki ochronne)
 • Okręgowa Izba Lekarska (maski chirurgiczne, maski FFP, kombinezony, gogle przyłbice)
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowej Dębie (strzykawki)
 • Liga Biblijna w Polsce (maseczki)
 • Kuchnia u Gajdy w Nowej Dębie (posiłki dla personelu)

Osobne słowa podziękowania kierujemy do Wojsk Obrony Terytorialnej, które pełniło i pełni zadania zabezpieczające, monitorujące i selekcyjne osób (personelu, interesantów i pacjentów) zgłaszających się do Szpitala. Wasza postawa i kultura w działaniu była i wciąż jest najlepszą bronią, jaką w tym czasie pokazywaliście.

Dziękuję Młodzieży Centrum Opieki nad Dzieckiem w Skopaniu za inicjatywę przekazania życzeń Świątecznych wraz ze Świątecznym ciastem przekazanym dla Pracowników.

Bardzo dziękuję za pamięć i wsparcie Pracownikom Banku Żywności w Tarnobrzegu, którzy nieustannie nas wspierają.

Szczególne słowa podziękowania kieruję do wszystkich pracowników Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie każdego zawodu i każdego stanowiska, za trud i poświęcenie w tym trudnym i niebezpiecznym czasie. Byliście Państwo i jesteście nieustannie na pierwszej linii działań, i swoją pracą zdajecie każdego dnia egzamin z Waszego powołania.

Bezpośrednio po wykryciu ogniska epidemicznego w Naszej placówce szczególne zaangażowanie wykazali pracownicy, którzy dobrowolnie pozostali na ostatnim wydłużonym dyżurze pozostając z pacjentami. Byli to:

 • w Oddziale Wewnętrznym z Pododdziałem Chorób Płuc:
  • lekarze medycyny: Iga Najbar, Viktor Rolik
 • pielęgniarki i opiekunowie: Kuliczkowska Ilona, Baca Anna, Panek Ewa, Rębisz Wioletta, Sielska Bożena, Skawińska Danuta, Kluska Renata
 • w Oddziale Chirurgii Ogólnej:
 • lekarz medycyny: Tomasz Stąpor
 • pielęgniarki, pielęgniarz i opiekunowie: Knap Paweł, Hajduk Bogusława, Pluta Katarzyna, Łeptuch Cecylia

3) w Działu Higieny i Transportu Wewnętrznego – pan Strojek Piotr.

Poza zapewnieniem opieki dla pacjentów i personelu w pracach zapewniających organizację działań informacyjnych dla służb sanitarnych oraz badań personelu (pobieranie wymazów) bardzo duży wkład pracy, nie licząc poświęconego czasu, wnieśli:

 • Tomasz Białek – zastępca dyrektora do spraw lecznictwa
 • Alina Zych – Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Agnieszka Furman – Pielęgniarka Naczelna SPZ ZOZ
 • Dorota Milczanowska – Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych
 • Krystyna Szula – lekarz medycyny CZP
 • Łukasz Rubacha – lekarz medycyny CZP
 • Leokadia Ordon – Inspektor Ruchu Chorych
 • Jacek Stefaniak – Kierownik Działu Higieny i Transportu Wewnętrznego
 • Marek Czerwiec – Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA POMOC i DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

  Wiesława Barzycka –
Dyrektor SPZ ZOZ w Nowej Dębie

Przygotowali:

 1. Wiesława Barzycka
 2. Tadeusz Frańczak-Prochowski

Źródło: Powiat

11 KOMENTARZE

 1. Może się czepiam… pielęgniarki i lekarze, którzy zamknęli się z pacjentami na kilka dni na samym końcu… Oj chyba od nich powinno się te podziękowania zacząć!!!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here