Zaproszenie na sesje powiatu

1


Działając na podstawie art. 15 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. 01.142.1592 z późn. zm. ) z w o ł u j ę dnia 16 grudnia 2010 roku ( czwartek ) o godzinie 12 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4, sala Nr 23, II sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja Starosty Tarnobrzeskiego.
5. Interpelacje radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach :
a) powołania komisji rewizyjnej,
b) powołania komisji stałych, określenia przedmiotu ich działania oraz składu osobowego,
c) wyboru delegata do Związku Powiatów Polskich,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych oraz wyboru delegata,
e) delegowania radnych Powiatu Tarnobrzeskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Powiatu Tarnobrzeskiego,
f) powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie,
g) ustalenia dla Starosty Powiatu Tarnobrzeskiego miesięcznego limitu kilometrów na
jazdy lokalne,
h) zmieniająca uchwałę nr XXXVII/212/2010 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 26-go sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2010 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
i) ustalenia wynagrodzenia Starosty,
j) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2010 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji !

Dariusz Bukowski

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here