Zaproszenie na Sesję Rady Powiatu do „Dębianki”

1

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017, poz. 1868 ), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 22 grudnia 2017 r.(PIĄTEK) o godzinie 10.30 w sali kameralnej Restauracji „Dębianka” w Nowej Dębie, ul. H. Łagockiego 64, odbędzie się  XXVIII  Sesja  Rady  Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany w Uchwale Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Gorzycach,
b) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Zrównoważony rozwój drogą do sukcesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX , Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2  Poprawa jakości kształcenia ogólnego,
c) zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Nauki ścisłe drogą do sukcesu”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX , Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2  Poprawa jakości
 kształcenia ogólnego,
d) zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach (zespołach) każdego typu i placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Tarnobrzeski,
e) zmiany uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego,
f) uchwalenia budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok z autopoprawką:

– przedstawienie projektu budżetu,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej,

– opinie Komisji Stałych Rady Powiatu,

– dyskusja,

g) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2018-2028

h) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok

7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                      

 PRZEWODNICZĄCY  RADY

 Dominik Szewc                               

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here