Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

2
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 23 czerwca 2021 roku (środa), o godzinie 12:00 w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Grębowie  – zwołuję XXV sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji (bez udziału publiczności).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Przyjęciem sprawozdania z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2020 roku jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu za 2020r.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a ) w sprawie  udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego wotum zaufania.
  – debata nad raportem o stanie Powiatu za 2020 rok
  – udzielenie wotum zaufania
  b) w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok.
  c) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
  d) w sprawie  przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Tarnobrzeskim na lata 2021-2023.
  e) w sprawie zmieniająca uchwałę nr XXIII/178/2021 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 23 lutego 2021 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej.
  f) w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji opracowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu projektu konkursowego pt: „Od bezrobocia do zatrudnienia” nr  konkursu RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 (konkurs ogłoszony na podstawie Ramowego Planu Działania RPO WP 2014-2020 na 2020 r. dla Działania 7.1: RPPK.07.01.00-IP.01-18-027/20) współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.1 – Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.
  g) w sprawie powierzenia Gminie Grębów prowadzenia zadań publicznych.
  h) w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie w Nowej Dębie filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego.
  i) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski.
  j) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce.
  k) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów.
  l) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba.
  ł) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto SPZZOZ w Nowej Dębie za 2020 rok .
  m) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce .
  n) w sprawie zmiany uchwały NR XXII/171/2021 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2028.
  o) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021r.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji

Zapraszam do oglądania transmisji obrad na żywo.

PRZEWODNICZĄCY

   RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

                                                                                           /-/  Krystyna Rusin

 

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here