Sprawozdanie z XXXI Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji

0

2013-12-06

27 listopada 2013 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarno-brzegu odbyła się XXXI Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kaden-cji. Tradycyjnie na początku obrad radni zapoznali się z działalnością Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami.

Radni podjęli uchwałę w sprawie programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego w roku 2014 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie.

Zatwierdzono także zmiany w statucie Samodzielnego Publicz-nego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie. Konse-kwencją tej decyzji, jest to, że dotychczasowy Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, będzie działał jako pododdział Chorób Płuc w ramach zmo-dernizowanego Oddziału Wewnętrznego. Rezygnacja z leczenia chorób gruźlicy wiąże się ze byt małą liczbą osób chorych na gruźlicę, (tylko kilka osób rocznie), którzy byli przyjmowani na nowodębski oddział i zbyt wysokimi kosztami dostosowania oddziału. Zmiany w statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie pozwolą na lepszą organizację pracy i oszczędności.

Radni Powiatu Tarnobrzeski przegłosowali także uchwałę zobo-wiązaniową dotyczącą wykonania projektu na budowę chodnika z miejscowości Dąbrowica, w gminie Baranów Sandomierski. Drugi pro-jekt dotyczy przywrócenia do stanu sprzed powodzi mostu w ciągu drogi powiatowej relacji Dymitrów Duży – Dymitrów Mały, który został uwzględniony w projekcie szkód powodziowych. Na wykonanie projektów radni powiatowi zabezpieczyli 30 i 35 tysięcy złotych. – Prace związane z opracowaniem projektów zostałyby zamówione w tym roku, a płatności zostaną uregulowane na początku przyszłego roku. Wszystko po to, aby na początku marca przyszłego roku, przed inauguracją robót drogowych, projekty na wspomniane inwestycje były już gotowe. Zależy nam także, aby przetargi na wykonanie inwe-stycji zostały ogłoszone na początku przyszłego roku, ponieważ pozwoli to na pewne oszczędności – powiedział Krzysztof Pitra, Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

Radni udzielili także pomocy finansowej dla Miasta Tarnobrzeg na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepeł-nosprawności. Dzięki przekazanej kwocie skróci się kolejka osób oczekujących na ustalenie stopnia niepełnosprawności. W tym roku Radni Powiatu Tarnobrzeskiego przekazali z budżetu na ten cel łącznie 8 tys. złotych.

PT

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here