Konkurs na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli

0
Pixabay

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba

ogłasza konkursy na stanowiska:

  1. Dyrektora Przedszkola Nr 1 w Nowej Dębie

  2. Dyrektora Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie

  3. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Alfredówce

  4. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tarnowskiej Woli

  5. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chmielowie   

 

1. Stanowisko dyrektora może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska   nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

2. ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z   przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4. uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni – przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762), a w przypadku nauczyciela akademickiego –   karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i poz.619) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z poź. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11. w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

 

2.   Oferta osób przystępujących do konkursu powinna zawierać: 

 

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki, w której ubiega się o stanowisko dyrektora;

2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo  stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

3. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

5. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,  studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim   (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego – w przypadku cudzoziemca;

7.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8.  oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9.  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289);

11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 z póź. zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) lub w art. 276 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z póź. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

Komplet dokumentów w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora ………………………” należy kierować na adres: Biuro Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba lub złożyć osobiście w biurze ul. Rzeszowska 3, pokój nr 318 w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 1530. Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie internetowej www.nowadeba.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba,  Przedszkolu Nr 1 w Nowej Dębie, Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie, Publicznej Szkole Podstawowej w Alfredówce, Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli, Szkole Podstawowej w Chmielowie. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. (15) 846 22 56.

BURMISTRZ – Wiesław Ordon

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here