Informacja o XVI sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie xvideo

17

Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia, że XVI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbędzie się 30 października 2019 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

Porządek Obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Miejskiej.
 4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwał Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
 6. Apel do Agencji Mienia Wojskowego w sprawie modernizacji lub przekazania na własność Gminy ulicy Anieli Krzywoń w Nowej Dębie.
 7. Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 – 2023:
  1. Przedstawienie opinii Zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników,
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. Przyjęcie Regulaminu głosowania w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych,
  4. Przeprowadzenie głosowania.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023,
  2. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023,
  3. zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok,
  4. uchylenia uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu,
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
  6. uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych,
  8. ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w gminie Nowa Dęba,
  9. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba,
  10. przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta przy ul. Niżańskiej,
  11. przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego,
  12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
  13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama),
  14. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości,
  15. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,
  16. nadania nazw ulic na terenie sołectwa Chmielów,
  17. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019,
  18. zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy.
  19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Gminy Nowa Dęba o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia za 2018 r. oraz w związku z rozpoczęciem kadencji organów jst.
  20. Interpelacje i zapytania radnych.
  21. Wolne wnioski i informacje.
  22. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

17 KOMENTARZE

 1. 50 tyś na nową inwestycję ul. Drozdowska , myślę że warto ją przeznaczyć na realizację istniejącego projektu oświetlenia ul. Borowej na co jest już dawno projekt za 15.000zł i jeżeli nie wykonamy w 2020 roku żadnego ruchu to projekt przepadnie. A całość inwestycji wynosi około 100.000zł.

  • Pan będzie spokojny :) na Drozdowską równiez jest wykonany projekt i też ma trwałość. Droga Borowa jest ulica powiatową, a nie gminną.

  • Witam. Czy można po każdej sesji zrobić na Infonowadeba.pl artykuł z mapami i opisami? W tym przypadku chodzi mi o plan zagospodarowania w oś. Poręby a konkretnie o teren, bo po numerach działek nic nam to nie mówi. Tak samo ciężko było znaleźć u. Drozdowską . Pozdrawiam.

  • Do Poręby, Piszesz że ul. Borowa jest droga powiatową, ale pieniądze z tego co się orientuję pochodzą z inwestycji przy drodze wojewódzkiej, wiec spokojnie mogą być przeznaczone na oświetlenie ul. Borowej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here