Zaproszenie na majową sesje Rady Powiatu

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2017, poz. 1868 z późn. zm. )   z w o ł u j ę  dnia  09 maja  2018 roku ( środa ), o godzinie 1400  w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19  – XXXI sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  V Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

   4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

   5. Interpelacje Radnych.

6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu w 2017 roku.

7. Sprawozdanie z efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2017 roku jako organizatora

rodzinnej pieczy zastępczej.

8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

9. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Tarnobrzeskiego  w roku 2017

z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia   

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

10.  Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmieniany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego,   

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko 

kierownicze oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach (zespołach)

i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski,

b)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego i pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie za rok 2017,

c) zmniejszenia opłat za wydanie prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem

nazw ulicom w miejscowości Chmielów,

            d) Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej,

            e) udzielenia dotacji na prace budowlano-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru              

zabytków,

            f) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego spółkom wodnym, trybu        

                 postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej i sposobu jej rozliczania,

            g) udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów Sandomierski.

            h) udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce

            i) udzielenia pomocy finansowej Gminie Grębów          

j) udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Dęba,

k) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2018 rok

 

  11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  12. Zamknięcie obrad sesji.   

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here