IV Sesja Rady Miejskej

4

26 stycznia odbyła się 4 sesja VI kadencji. Zgodnie ze stałym harmonogramem sesji radni zapoznali się z informacjami Burmistrza i Przewodniczącego Rady o pracach i działalności między sesjami. Podczas sesji podjęto 12 uchwał.

Zmieniona została uchwała Nr XLIX/444/2010 r. z 22 września 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r. Następnie dokonano zmiany uchwały Nr XL/344/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy określonej przez PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy. Zmiana polega na przedłużenia do dnia 30 czerwca 2011 r. obowiązujących taryf.

Następnie radni uchwalili roczny Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011, dzięki czemu Burmistrz będzie mógł wspierać działania organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych Gminy. Uchwalony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011. Oba Programy zawierają wyspecyfikowane zadania, jakie będą realizowane w tym roku oraz przeznaczone na nie środki w budżecie.

Powołano również Komisję Inwentaryzacyjną, której zadaniem będzie sporządzenie wykazów inwentaryzacyjnych mienia, kart komunalizacyjnych oraz dokumentów niezbędnych do nabycia nieruchomości na rzecz gminy. Kolejno radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy położonych na terenie sołectwa Chmielów w drodze bezprzetargowej.


Po przegłosowaniu uchwał dotyczących zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (3 uchwały) podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia woli połączenia spółek komunalnych: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie i Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie. Zadania własne Gminy w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków były realizowane przez oba podmioty. W związku z podjętymi działaniami w zakresie modernizacji stacji ujęcia wody oraz rozbudowy i wymiany sieci wodociągowej, po nabyciu udziałów w Zakładzie Produkcji Wody przeprowadzono analizę dotyczącą wyboru formy dalszej realizacji zadań własnych gminy w tym zakresie. Na podstawie tego badania stwierdzono, że zadania winny być realizowane w oparciu o istniejące spółki. Jednocześnie zaproponowano, aby dokonać połączenia obu spółek, poprzez przejęcie Spółki ZPW przez Spółkę PGKiM. Rada zatwierdziła również zmiany oraz przyjęła jednolity tekst Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta i gminy Nowa Dęba na lata 2007-2013.

Na koniec sesji radni mogli zapoznać się ze sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2010. Przyjęli również plany pracy na 2011 rok: Rady Miejskiej, komisji stałych Rady Miejskiej oraz Komisji Rewizyjnej.


Kolejna sesja będzie poświęcona uchwaleniu budżetu na 2011 rok i odbędzie się 14 lutego 2011r. o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie.

OR/MS /
UMIG

4 KOMENTARZE

  1. Radny Flis z przekąsem ostatnio informuje swoich wyborców, jak to , cyt: … Ostapko chce kopać tunel na " Diabelskiej Górce"… ". Zastanawiam się tylko czy robi to z własnej z głupoty czy z czyjegoś polecenia.

  2. że przez tego pana to gęś mówi.
    Człowiek Alfa i Omega na wszystkim się zna najlepiej i tylko on ma receptę na wszystko.Reszta społeczeństwa w osiedlu to ludzie bez wizji.

  3. …Radny Flis to gostek marny i mówienie pierdół to jego SPECJALNOŚĆ a i że na wsi POSŁUCH MA!!! to chyba wiemy komu to ZAWDZIĘCZA…!!! bez pozdro i szacunu !!! ;0(

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here