Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac

16

12/07/11rBurmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. płac

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe magisterskie,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,

6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
1) wykształcenie o specjalności administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość,
2) rzetelność, odpowiedzialność,
3) umiejętność pracy w zespole,
4) znajomość regulacji prawnych z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o systemie ubezpieczeń społecznych, Kodeks pracy, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

5) komunikatywność, samodzielność, systematyczność, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku,

6) doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań.

3 . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu,
2) sporządzanie list wynagrodzeń,
3) rozliczanie składek ZUS,
4) przekazywanie do ZUS dokumentów rozliczeniowych drogą elektroniczną,

5) naliczanie składek na PFRON, przekazywanie deklaracji,
6) rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy i podatek w formie ryczałtu PIT-4 i PIT-AR,

7) przekazywanie zaliczek do Urzędu Skarbowego,

8) sporządzanie informacji PIT-11 i ich przekazywanie podatnikom i Urzędowi Skarbowemu,

9) rozliczanie pracowników Urzędu PIT-40,

10) sporządzanie oświadczeń PIT-12,

11) prowadzenie kart wynagrodzeń,

12) prowadzenie kart wypłaty świadczeń z ubezpieczenia,

13) prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń z umowy zlecenie i umowy o dzieło,

14) wypłata diet radnym.

4. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,
2) życiorys ze zdjęciem,
3) dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych) oraz kserokopie dokumentów świadczących o dodatkowych kwalifikacjach np. studia podyplomowe,
4) oryginał kwestionariusza osobowego (wzór kwestionariusza zamieszczono poniżej),
5) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia (respektowane zaświadczenie od lekarza rodzinnego).

5. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w pokoju nr 102 na I piętrze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 25 lipca 2011 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Nabór na stanowisko urzędnicze ds. płac.
2) Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

6. Inne informacje:
1) List motywacyjny i życiorys winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).\”
2) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim.

3) Nabór kandydata na wolne stanowisko urzędnicze odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję rekrutacyjną złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. Drugi etap naboru polega na teście pisemnym i rozmowie kwalifikacyjnej.
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z KRK na własny koszt.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 15 846 26 71 w. 214).


Burmistrz
Wiesław Ordon


16 KOMENTARZE

  1. No i w punkcie pierwszym Pan Burmistrz dal plame:)Jestesmy w EU i to czy ktos ma obywatelstwo polskie czy nie, niema znaczenia , no chyba ze mamy jakies chore prawa w Polsce.

    Ciekawe jakby w Irlandii, Niemczech czy Anglii ktos wywiesil ogloszenie ze osoba musi posiadac obywatelstwo odpowiedniego kraju zeby dostac te prace:)

  2. Od lat pracuję na takim stanowisku i oczy przecieram ze zdumienia. Co to znaczy: Sporządzanie oświadczeń PIT-12:D????? Burmistrz podpisując się pod tym nie mając o tym zielonego pojęcia. Oświadczenie PIT-12 wypełnia pracownik zwracający się do pracodawcy o rozliczenie go z urzędem skarbowym. W tym wypadku załóżmy jakaś biurwa składa PIT-12 do tego specjalisty ds. płac. Ten specjalista nie sporządza tego PIT-u, tylko go przyjmuje i rozlicza pracownika z Urzędem skarbowym na PIT-40, poza tym nie ma PIT AR, tylko rozumiem, że ekspertom z Gminy chodziło o PIT 8AR od podatku zryczałtowanego. Ech. Ja się nie dziwię, że tu takie dziadostwo jest, skoro nawet Urząd nie potrafi napisać bez błędów ofertę pracy, rzygać się chce tą wiejską przaśnością:(

  3. A ja sie niczemu nie dziwie wiedzac,ze szefem finansow w gminie jest Furgalowa, ktorej czesto zdarzaja sie "buble" i niedociagniecia, wynikajace najczesciej z braku rzetelnej wiedzy, znajomosci przepisow i starannosci. Ordon powinien byc bardziej czujny, bo przeciez dobrze wie na jakim "poziomie" jest referat finansowy pod takim kierownictwem.

  4. MIAŁEM RACJĘ I JUŻ W DNIU KONKURSU O GODZINIE 08.43 PODAŁEM NA FORUM KTO DOSTANIE TĘ PRACĘ.ZNAŁEM TĄ PANIĄ Z PANIEŃSKIEGO NAZWISKA I NIE WIEDZIAŁEM ŻE NAZYWA SIĘ WDOWIAK.MYŚLAŁEM ŻE TOMCZYK.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here