Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2012/2013

0

09-07-2012r.


Pomoc materialna dla uczniów na rok szkolny 2012/2013

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 706), informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów.

Dofinansowanie do zakupu podręczników udzielane jest uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę:

– w klasach I-IV szkoły podstawowej,
– w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej
– uczniom niepełnosprawnym, uczęszczającym do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których niepełnosprawność wynika ze słabego widzenia, niesłyszenia, upośledzenia umysłowego w stopniu lekkim oraz niepełnosprawności sprzężonych w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej – bez kryterium dochodowego.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników uczeń może otrzymać ze względu na jedno z trzech wyszczególnionych poniżej kryteriów:

1. spełnia kryterium dochodowe:

– dla uczniów klasy I szkoły podstawowej, dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z póź. zm), czyli kwoty 504 zł. netto,
– dla uczniów klas II-IV szkoły podstawowej i uczniów klasy I szkoły ponadgimnazjalnej, dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362, z póź. zm), czyli kwoty 351 zł. netto,

2. przekracza w/w kwotę – (z wyłączeniem uczniów klasy I szkoły podstawowej) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomani, zdarzenia losowego sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń (nie więcej niż 5% ogólnej liczby uczniów w gminie).

3. posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty – dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, realizujących w roku szkolnym 2012/2013 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki.

Wysokość dofinansowania w roku szkolnym 2012/2013 wynosi:

do 180 zł – dla ucznia klas I-III szkoły podstawowej oraz dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

do 210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz ucznia klas IV-VI słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

do 325 zł – dla ucznia klas I-III gimnazjum słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

do 352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej oraz ucznia szkół ponadgimnazjalnych słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jak ubiegać się o dofinansowanie:

1. Rodzice składają wniosek o dofinansowanie w szkole, w której dziecko będzie uczyło się w roku szkolnym 2012/2013 (do wniosku dołącza się zaświadczenie o wysokości dochodów lub w uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świad¬czeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabowidzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do wniosku należy załączyć zamiast zaświadczeń o dochodach kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 351 zł netto na osobę do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.

2. Rodzice dokonują zakupu podręczników (w dowolnym terminie).

3. Rodzice przedstawiają dyrektorowi szkoły dowód zakupu podręczników (faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon) lub w przypadku braku możliwości okazania dowodu zakupu – oświadczenie o cenie zakupionych podręczników.

4. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupów.

Termin składania wniosków dla rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych ustala się do 5 września 2012r. Wnioski należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

BOJS
Źródło: UMiG

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here