W środę XX sesja Rady Miejskiej

2

23-04-2012

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
z a p r a s z a n a

XX sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie w dniu 25 kwietnia 2012r.
( środa ) o godz. 14 00 w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba
ul. Rzeszowska 3 ( Ip, sala nr 104)

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.
5. Zapytania i wnioski mieszkańców.
6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Środowiskowego Domu Samopomocy za rok 2011 oraz potrzeby na 2012 r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2011 dla Gminy Nowa Dęba.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2012 rok,
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury –
Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2011 rok,
3) ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo – wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród,
4) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy,
5) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2012 roku,
6) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych,
7) nadania Statutu Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nowej
Dębie,
8) uchwalenia Statutu Gminy Nowa Dęba.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne wnioski i informacje.
11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

/rm

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here