Budżet na rok 2019 przyjęty jednomyślnie. Zobacz przebieg dyskusji! xvideo

40

W środę 30 stycznia 2019 roku, Rada Miejska w Nowej Dębie przyjęła budżet na rok 2019. Planowane dochody budżetu gminy na 2019 rok wynoszą 74.078.519,-zł. a wydatki 80.685.626,-zł i są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 6.607.107,-zł. Na inwestycje samorząd przeznaczy kwotę 13 milionów złotych!

Debatę rozpoczął przewodniczący Rady Miejskiej Damian Diektiarenko: Zanim otworzę dyskusję nad przedłożonym projektem budżetu, chciałbym podziękować wszystkim radnym tej i poprzedniej kadencji, burmistrzowi i pani skarbnik oraz wszystkim osobom zaangażowanym prace nad ostatecznym kształtem tej uchwały. Chciałbym powiedzieć, że jest to zarówno budżet kontynuacji, jak również budżet nowego otwarcia. Znalazły się w nim środki na dokończenie zadań już rozpoczętych, ale jednocześnie udało nam się wprowadzić do tego budżetu propozycje programowe jakie przedstawiliśmy mieszkańcom w jesiennej kampanii wyborczej. Było to nie lada wyzwanie. Wielu radnych jest nowicjuszami w pracy samorządowej, a na pracę nad budżetem mieliśmy tylko dwa miesiące. Był to czas intensywnych, wielogodzinnych posiedzeń i wytężonej pracy. Staraliśmy się zaspokoić potrzeby i oczekiwania wielu grup mieszkańców, zarówno z miasta jak i osiedli i sołectw. Myślę, że przez te dwa miesiące zdaliśmy egzamin. Pokazaliśmy, że dotrzymujemy słowa. Oczywiście nie wszystkie propozycje programowe znalazły się w tym budżecie, bo nie da się wszystkiego zrobić w ciągu dwóch miesięcy, ale zapewniam, że przez kolejne miesiące i lata będziemy pracowali z taką samą gorliwością i zaangażowaniem jakie towarzyszyło nam w ciągu tego krótkiego czasu. Jeszcze raz dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w prace nad tym budżetem.

Następnie głos zabrał Paweł Grzęda – przewodniczący komisji budżetowej: Wydatki bieżące budżetu wynoszą ponad 67 milionów złotych z tego na oświatę, pomoc społeczną oraz gospodarkę komunalną przypada prawie 50 milionów złotych. Z kolei wydatki majątkowe, czyli te które mieszkańcy utożsamiają z budżetem czyli nowe inwestycje, budowa nowych obiektów i remonty już istniejących to kwota ponad 13 milionów złotych. W mojej ocenie budżet na rok 2019 jest budżetem trudnym, ze względu na ponad 6,5 miliona złotych deficytu i kwotą długu z lat poprzednich w wysokości 22 milionów złotych. Jest to znaczne obciążenie na lata przyszłe. Jednak poza niektórymi wydatkami majątkowymi które są kontynuacją działań z lat ubiegłych w obecnym budżecie nie ma wydatków, które nie miałyby uzasadnienia ekonomicznego bądź nie rozwiązują bardzo istotnych problemów społecznych. Prace nad budżetem były trudne. Lista wydatków jest wynikiem kompromisu. Jest też wynikiem pewnych zmniejszeń po stronie innych, uprzednio planowanych wydatków.

Następnie przewodniczący komisji budżetowej Paweł Grzęda przedstawił najważniejsze wydatki inwestycyjne:

Nazwa inwestycji

Kwota

Przebudowa zatok postojowych przy ul. Jana Pawła II przy drodze powiatowej Nr 1 128 R

70 000,00 (dotacja dla powiatu)

Przebudowa dróg na strefie w Nowej Dębie

2 mln złotych

Podniesienie kapitału PGKiM (docelowo doposażenie spółki w niezbędny sprzęt transportowy)

250 000,00 zł

Oświetlenie podwórek (wewnątrzblokowe): ul. Rzeszowska, ul. Mickiewicza, ul. 1-go Maja, ul. M. C. Skłodowskiej

390 000,00 zł

Schronisko dla zwierząt – przygotowanie projektu technicznego

20 000,00 zł

Budowa chodnika od PKP do Dezametu i Zespołu Szkół nr 2 (przez las)

215 000,00 zł

Pojekt remontu Al. Metalowca (droga od bramy Dezametu przez las do polany i połączenie z ul. Sikorskiego k. nadleśnictwa)

80 000,00 zł

Budowa parkingu obok liceum, Opieki Społecznej, przedszkola

150 000,00 zł

Przebudowa chodnika od al. Zwycięstwa do ul. Kościuszki

70 000,00 zł

Przygotowanie projektu technicznego pod budowę parkingów przy blokach ul. Kościuszki 106-108

40 000,00 zł

Przebudowa i termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Kościuszki 110

2,5 mln złotych ( z czego środki własne 1,5 ml złotych, pozostałe z funduszy europejskich)

Budowa kuchni w Szkole Podstawowej nr 2

361 500,00 zł

Wymina okien i ocieplenie poddasza przy Zespole Placówek Oświatowych w Osiedlu Dęba

340 000,00 zł

Wyburzenie rudery przy ZPO w Os. Dęba

110 000,00 zł

Wykup gruntów i nieruchomości ( w tym pod drogę Zarzecze w celu poprawy komunikacji w Osiedlu Dęba)

240 000,00 zł

Dotacja dla szpitala z przeznaczeiem na dobudowę i doposażenie oddziału anestezjologi

150 000,00 zł

Budowa chodnika na ul. Niżańskiej

115 000,00 zł (dotacja dla województwa)

Opracowanie projektu technicznego chodnik w ciągu krajowej nr 9 w Jadachach

40 000,00 zł

Rozbudowa budynku OSP Jadachy

370 000,00 zł

Budowa parkingu przy szkole podstawowej w Jadachach

32 000,00 zł

Budowa boiska wielofunkcyjnego w Tarnowskiej Wolli

500 000,00 zł

Budowa chodnika w Rozalinie

50 000,00 (dotacja dla powiatu)

Budowa deptaka w Chmielowie – do stacji kolejowej

100 000,00 (dotacja dla powiatu)

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Chmielowie

1,2 mln złotych

Przebudowa Domu Strażaka w Cyganach

80 000,00 zł

Głos zabrał również Tomasz Dziemianko – przewodniczący komisji inwestycyjnej: Tak jak powiedział pan przewodniczący RM, nowy samorząd miał tylko dwa miesiące na to by krok po kroku, punkt po punkcie przeanalizować przygotowany jeszcze w poprzedniej kadencji budżet i tylko dwa miesiące na to by dokonać w nim ważnych i oczekiwanych przez mieszkańców poprawek. -W toku prac nad budżetem dowiedzieliśmy się, że w Zespole Placówek Oświatowych w Osiedlu Dęba, z powodu niskich temperatur na Sali gimnastycznej odwoływane są lekcje. Szkoła nie mogła prawidłowo wypełniać swojej podstawowej funkcji jaką jest nauczanie i realizacja podstawy programowej. Nie mogliśmy tego tak zostawić i myślę, że nikt kto by był na naszym miejscu nie odsuwałby tej spraw na kolejne lata Musieliśmy wygospodarować środki na pilną i kosztowną wymianę starych okien. Jak wiadomo budżet jest ograniczony, a oczekiwań społecznych jest sporo, a każde przesunięcie środków finansowych z jednego celu na drugi, wiąże się z niezadowoleniem jakiejś grupy mieszkańców. Ale z zadowoleniem przyznam, że praca jaką włożyliśmy w prace nad tym budżetem nie poszła na marne. Te dwa miesiące ciągłych spotkań, analiz, komisji, rozmów z mieszkańcami przyniosły oczekiwany efekt. Udało nam się zaspokoić potrzeby dzieci z osiedla Dęba, jak również potrzeby dzieci z „dwójki” , gdzie w tym roku będzie realizowana budowa długo oczekiwanej stołówki. Szkoła Podstawowa nr 2 jest największą miejską szkołą i ma też największe potrzeby i oczekiwania. Oczywiście wszystkie szkoły są dla nas ważne o czym świadczy fakt, że wydatki na oświatę stanowią lwią część budżetu gminy. Ale poza oświatą ważna jest dla nas również infrastruktura. Nie jest tak jak niektórzy mówili, że „dróg i chodników w mieście nie potrzeba”. Otóż potrzeba. Od lat mieszkańcy Osiedla Północ prosili, zabiegali, wnioskowali o remont drogi nad „Bystrzykiem”. Tutaj ukłon w kierunku pana Romana Puzio, który poświęcił wiele swojego czasu na to aby ten temat zrealizować. I dziś z tego miejsca, mogę zapewnić pana Romana i mieszkańców Osiedla Północ, że nasze zabiegi przyniosły skutek i ta droga będzie realizowana. Dzięki poparciu rady miasta i o ile nie wydarzy się coś czego dzisiaj nie możemy przewidzieć, to mogą być państwo pewni , że ta droga w tym roku powstanie. Wiem, że wiele spraw oczekuje w kolejce na załatwienie, ale – że znów odwołam się do słów pana przewodniczącego Damiana Diektiarenki – nie wszystko da się zrobić w dwa miesiące czy w jeden rok. Myślę, że przy dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi radnymi – a wydaje mi się że taka współpraca jest – oraz przy współpracy z panem burmistrzem, jesteśmy w stanie rok po roku, krok po kroku rozwijać nasze miasto i naszą gminę.

W tym roku budżetowym dużo środków zostało przeznaczonych Osiedle Dęba za co podziękował radny Tomasz Kopeć -Dziękuję koleżankom i kolegom radnym za to, że w budżecie na 2019 rok znalazła się rozbiórka starej szkoły w osiedlu Dęba, której przez lata nie udało się podjąć a o co zabiegali mieszkańcy na zebraniach osiedlowych. Dziękuję, że w budżecie znalazły się środki na wymianę okien w szkole i ocieplenie stropu. Mam nadzieję, że uczniowie wreszcie będą mogli w okresie zimowym korzystać z tej sali.

Sporo wydarzy się również w Jadachach co zauważył radny Tomasz Wolan: Chciałem podziękować w imieniu swoim i mieszkańców sołectwa Jadachy za prace poświęcone nad tym budżetem. Dla sołectwa Jadachy, dla druhów strażaków bardzo ważna jest kontynuacja rozbudowy remizy, gdzie zabezpieczyliśmy na ten cel kwotę 375 000 złotych. Zadbaliśmy też o potrzeby szkoły. Skończmy ważny dla rodziców i nauczycieli parking oraz zamontujemy monitoring, który zapobiegnie aktom wandalizmu. Stoimy również przed budową dachu na sali gimnastycznej, wierzę że jeszcze w tym roku uda się zrobić projekt budowy, a w przyszłym ruszyć z budową. Po 10 latach starań ruszył wreszcie temat budowy chodnika przy drodze krajowej nr 9 od cmentarza w kierunku górki. Zaczynamy od projektu w tym roku, a dalej przy porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, mam nadzieję że ruszy jego budowa. Dzięki uchwałom i środkom sołectwa będzie realizowane zadanie odwodnienia drogi na ,,Załużu”. Wiem, że przed naszym sołectwem, sołectwami sąsiadującymi i całym miastem stoi jeszcze dużo zadań i wierzę że we współpracy rady i burmistrza będą one sukcesywnie realizowane.

Ruszy również remont strażnicy w Os. Poręby Dębskie: Oczywiście w imieniu mieszkańców Osiedla Poręby Dębskie chciałbym podziękować za inwestycje które będą poczynione w naszym osiedlu, a w szczególności za termomodernizacje i początek remontu w naszej strażnicy. Chciałbym również zaznaczyć, że jako Rada Miejska chcemy wspierać aktywność naszych seniorów. Miesiąc temu jednomyślnie wyraziliśmy akces do rządowego programu Senior Plus, którego celem jest rozbudowa sieci dziennych domów i klubów dla osób starszych. Samorząd może otrzymać spore dofinansowanie na utworzenie i utrzymanie takiego klubu. Są to pieniądze po które warto sięgnąć, zwłaszcza że będzie to z pożytkiem dla najstarszych mieszkańców naszego miasta i gminy. Mam nadzieję, że w niedługim czasie spotkamy się wspólnie z przedstawicielami naszych seniorów, i wspólnie z nim oraz panem burmistrzem omówimy szczegóły projektu. – mówił radny Hubert Kopeć.

Ważną sprawą dla mieszkańców jest kwestia oświetlenia ulicznego o co zabiegał radny Łukasz Serafin: Dziękuję za ten kompromis, który przez te dwa miesiące intensywnej pracy udało nam się wypracować. Ciesze się że zabezpieczyliśmy środki na projekt budowy oświetlenia przy ulicy Jana Pawła 36 Rzeszowska 11. Jest to zadanie oczekiwane przez mieszkańców i nie było przez lata realizowane. Dziękuję również, że udało się znaleźć środki na oświetlenie ulicy M.C. Skłodowskiej gdyż zwiększy to bezpieczeństwo idących przez las pracowników szpitala, zwłaszcza pań pielęgniarek jak również osób odwiedzających.

Jako ostatni głos zabrał burmistrz Wiesław Ordon: Budżet zawsze jest efektem kompromisu pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami jakie mamy. Budżet zawsze będzie sprawiał wrażenie niedosytu, ale jednocześnie będzie nam dawał szansę na czynienie kolejnych kroków na drodze do rozwoju naszej gminy. Oprócz tego co jest istotą samorządu tj. funkcjonowanie jednostek służącym mieszkańcom miasta i gminy, bardzo ważną rolę w budżecie stanowią inwestycje poprzez które oceniają nas mieszkańcy, przedsiębiorcy i osoby z zewnątrz. Nigdy nie jest tak, że wszystkie oczekiwania burmistrza czy radnych jesteśmy w stanie zamknąć w jednym budżecie. Te kompromisy trzeba wyszukiwać. Trzeba pamiętać, że samorząd to miasto i sołectwa i że wszędzie są problemy i te problemy trzeba rozwiązywać. 

Głos zabrali również mieszkańcy. Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 Waldemar Rydzik, podziękował samorządowcom za realizację budowy stołówki w szkole. Z kolei prezes OSP w Cyganach Tadeusz Łącz podziękował za zabezpieczenie środków na rozbudowę domu strażaka w swojej miejscowości.

Przebieg dyskusji nad budżetem:

Warto zapoznać się również z listą stałych i sporych wydatków na utrzymanie gminnych jednostek:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

4.598.560,-zł

Kultura w tym działalność domu kultury

1.651.950,00 zł

Samorządowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

3.322.110,-zł

Środowiskowy Dom Samopomocy

946.350,-zł

Utrzymanie Urzędu Miasta

4.672.000,00 zł

Oświata i wychowanie

25.430.635,00 zł

40 KOMENTARZE

  • Kasiu twoje negatywne emocje Cię zjedzą. Kanalizacja w Alfredówce jest obecnie robiona. Inwestycje prowadzi Pgkim. Jeśli coś Ci się nie podoba w tej inwestycji to idź do prezesa Kapusty i kolegi pana Ordona (byłego zastępcy) bo to oni prowadzą te inwestycje.

 1. A oświetlenie ul.Małej ???
  Czekamy już bardzo długi czas , w nocy ulica przypomina Żary średniowiecza – bez pradu, goście którzy nas odwiedzają kręcą głowa, nowe chodniki, asfalt i Ani jednej lampy!!!!!

  • Podziękuj za to burmistrzowi i radnym poprzedniej kadencji. Chcesz mieć zrobione to zgłoś sprawę na zebraniu osiedla Dęba i przekaż temat przewodniczącemu osiedla i nowym radnym. Chociaż nie.. Przewodniczący osiedla też od lat pełni swoją funkcję i nie widział tego problemu. Idź do radnych. Masz ich dwóch w osiedlu. Chłopaki bystre, kumate i chcące pracować. Jestem pewien że jak im powiesz to Ci zrobią oświetlenie.

 2. Polowa tych inwestycji jeszcze moglo poczekac , tak wiec branie kredytu to dzialanie wzorem starej Rady dlatego taka nastapila jednomyslnosc ,ale juz dokoptowanie do Naszych Spraw Pana Ostapki wywolal sprzeciw starych Radnych

  • Z naszymi sprawami bardzo dobry ruch. Mam nadzieję że oznacza to koniec z budowaniem pijaru przez pana burmistrza i posła z Kolbuszowej za pieniądze ciężko pracujących nowodebian.

 3. 120 000 zł na remont schodów!!!
  Kolejne pieniądze , nasze pieniądze na ten sam cel !!!
  To się nadaje do telewizji i radia !!! Jak możecie drodzy radni wydawać nasze pieniądze po raz kolejny na tą samą prace ? Pytam jak ?

  • To że W. Ordon zrobił fuszerke w domu kultury, a następnie publicznie z zygą kłamali że fuszerki nie ma, to znany fakt. Efekt jest taki, że zamiast schodów są dykty. Co proponujesz? Czy wymiana raz w roku płyt paździerzowych pod reprezentacyjnym obiektem z którego usług korzystają setki ludzi jest wystarczająca? Ordon spieprzyl wiele inwestycji. Ale ma teraz wszystko być takie poniszczone?

  • W takim wypadku należałoby obciążyć finansowo tych dwóch panów tj. burmistrza i jego zastępcy za brak nadzoru, brak gospodarności i marnowanie naszych pieniędzy! Publicznych pieniędzy !

  • Jak ktoś ma parasol ochronny w „niezależnej” prokuraturze i „niezawisłych” sądach to może robić z publicznymi pieniędzmi co chce. A i ludzie nie mają mu fuszerki w domu chłopa czy na plantach za złe. W końcu ma 63%, prawda? Z tym że miasto głosowało na nie. Ale on się miastem nie przejmuje. Dziwnym trafem jak na wsi robili inwestycje to tam fuszerek nie było. Ale na wsi za fuszerke by mu ludzie oczy wydrapali. W mieście narobił bałaganu a i tak ma sporo pochlebców.

  • Waldek i Sławek masz racje, ten bałagan teraz pan burmistrz powinien swoimi rękami posprzątać a NOWI RADNI powinni przypilnować tego pana czy posprząta po sobie do końca bez fuszerki.

  • ktos wykonał te fuszerke,jakas firma? czy nie podlega ona gwarancji??? kazda usługa podlega gwarancji wykonawcy,np;droga,chodniki, tak mysle ze schody tez !!!

  • Pytanie do Nowych Radnych jak i Burmistrza:
   Czy rozliczono zaległości finansowe spowodowane nie rzetelnym rozliczeniem finansowym działalności pani księgowej sosir (za rządów dyrektora Juliana Z)., Czy obecny dyrektor sosir dopilnował tych zaległych rozliczeń? Czy Radni obecnej kadencji mogą się tym zająć na najbliższej komisji sportu?

  • Do Ralfa- Ty się Juliana Z. nie czepiaj, bo to zasłużony działacz sportowy. On zawsze pilnował. aby nikt na stadionie niczego nie zepsuł ( murawy,bieżni.skoczni w dal. itp). no i na każde zawody l.a. trzeba było jeździć. A na pilnowanie księgowej,to już czasu brakowało. Taki znamienity człowiek, a ty…

  • Za basen odpowiada mianowany przez pana Ordona dyr Szurgocinski. Spytaj obu panów ile środków z Unii pozyskał pan dyrektor na modernizację podległych mu obiektów. Aczkolwiek pytać nie musisz bo widzisz jak basen wygląda. Co ciekawe Pan Ordon uważa, że pan Szurgocinski sprawdza się na stanowisku i żadne zmiany w ośrodku sportu nie są potrzebne. Niestety rada nie ma uprawnień by dokonać zmian kadrowych. To może zrobić tylko pan Ordon ale dla niego basen i dyrektor są ok.

  • Pan dyrektor ma problem z modernizacją obiektów które pilnie wymagają natychmiastowej interwencji a nawet problem z tymi, które nie wymagają bo są prawie nowe tj. na terenie krytej pływalni OBIECYWANO nam siłownię , salę fitness czy kręgielnię i co ?
   I jajco !
   Obiekt pływalni nie jest wykorzystywany tak jak powinien, dlaczego ? Puste pomieszczenia, nikt ich nie chce wynająć czy wydzierżawić , dlaczego ?

 4. Do MiastoEmerytów , zapytaj dyrektora SOSIR ile razy w swojej kadencji wnioskował , apelował , zwracał się do komisji inwestycji czy komisji sportu o pieniążki czy dotacje na ten cel ? Zapytaj ile wniosków dotacyjnych , projektów złożył ten dyrektor do rożnych instytucji finansowych zewnętrznych o finansowanie tejże instytucji.

 5. Pytanie do Radnych i Burmistrza, czy złożyliście Państwo wniosek o dotację w sprawie ul Torowej ?
  Czy my mieszkańcy ul Torowej w końcu doczekamy się normalnej drogi ? Czy Państwo Radni kiedykolwiek mieli przyjemność poruszać po tej drodze ? Czy my mieszkańcy wzorem mieszkańców ul Kościuszki 110 mamy zaprzestać płacenia podatków po to by w końcu KTOŚ NAS USŁYSZAŁ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 6. Proszę Państwa Pan Dyrektor SOSiR wraz z Panią dyrektorową powinni być zwolnieni w trybie natychmiastowym. Radni śpieszcie się bo wszystko w tym Naszym kochanym mieście pozamykaja Ci Państwo.

 7. Co wy tak najeżdżacie na tego biednego Dyrektora Sportu, nie widzicie jak chłopisko się stara. Jak robi wszystko co w jego mocy. To wszystko wina jego szefa, nie chce mu pomóc bo ważniejsze sprawy na głowie, boisko w Tarnowskiej, sala sportowa w Chmielowie. Przecież to są sprawy inwestycyjne z zakresu sportu. Czepiliście się nie tego człowieka.

 8. A co do starych inwestycji – czy KTOŚ się orientuje kiedy będzie w całości działać oświetlenie NOWYCH Plant (obecnie pl. J. Gryczmana)? Może należałoby je zdemontować i przekazać ich pomyslodawcom na prywatne posesje!

 9. „Warto zapoznać się również z listą stałych i sporych wydatków na utrzymanie gminnych jednostek:”
  Nie wiem czy Straż Miejska jest jednostką gminy czy nie. 497 800 – tyle będzie kosztowało utrzymanie strażników. Z tego 443 tysiące wynagrodzenia i składki a 44 800 na realizację zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków zdrowotnych, usług telekomunikacyjnych, itd.). Pozostawię bez komentarza ……

  • Zgadzam się z kolegą. I jeszcze w każdej jednostce gminnej księgowa? Jakby jedna księgowa nie ogarnęła wszystkiego.

 10. Zgadzam się z mieszkańcem co do księgowych bo w BOJSie ściągnięto emerytkę bo nie umiały księgować
  nie 1 a 4 księgowe wstyd!

  • Zaden wstyd, co rozumiesz przez pojęcie „księgowanie”, widać że nie masz o księgowości pojęcia

 11. A mi się najbardziej podoba jak „król sportu” w Nowej Dębie jedzie swoim samochodem spod bloku na Szkolnej do pracy na basen. Kabaret – normalnie, kiedyś zajadów dostanę :)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here