LEŚNICY BĘDĄ WSPÓŁPRACOWAĆ Z INSPEKCJĄ RUCHU DROGOWEGO

0
Fot: arch. LP

Józef Kubica, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, i Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego, podpisali porozumienie o współpracy obu instytucji. Jego zasadniczym celem jest poprawa bezpieczeństwa na polskich drogach i dbałość o ich stan.

Podniesienie bezpieczeństwa w transporcie drewna, ochrona nawierzchni dróg przed degradacją, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w obrocie drewnem i surowcem drzewnym to cele, które przyświecają zacieśnieniu współpracy pomiędzy Inspekcją Transportu Drogowego i Lasami Państwowymi.

Wspólne kontrole, zintensyfikowanie działań akcyjnych, szkolenia i wymiana informacji, a wszystko po to, aby zapewnić wyższe bezpieczeństwo w przewozach drogowych drewna. To najważniejszy cel zawartego dziś (23 listopada) porozumienia. Jego sygnatariuszami są Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i p.o. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

– Bezpieczny transport drewna wymaga od kierowcy wysokich umiejętności, a od przewoźnika odpowiedzialności. I niestety czasami jej brakuje. Wciąż wycofywane są z ruchu przeciążone pojazdy przewożące drewno. Tonaże są przekroczone nawet o kilkanaście ton. Taki transport nie tylko niszczy drogi, ale stwarza realne zagrożenie w ruchu – mówił Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.

Inspektorzy, prowadząc działania kontrolne w tym obszarze transportu, zwracają uwagę na szereg aspektów – wagę, zabezpieczenie ładunku, stan techniczny pojazdu i uprawnienia kierującego. Nasze działania nie ograniczają się tylko do kontroli rodzimego transportu, ale również pracujemy w strefie przygranicznej i tu planujemy zintensyfikować kontrole. Kontrola transportów drewna wjeżdżających do kraju ma także przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji – dodał Szef ITD.

W podpisanym dziś dokumencie podkreślono m.in. potrzebę zwalczania przestępstw i wykroczeń w obrocie drewnem i surowcem drzewnym oraz ich transportu, a także legalności i prawidłowości transportu drogowego drewna, surowca drzewnego oraz innych produktów leśnych.

Bezpieczeństwo to nasz cel główny. Ładunków jest kilkaset tysięcy, a przemnażając je przez wagę tych ładunków i biorąc pod uwagę przeładowywanie pojazdów przewożących drewno, trzeba zwrócić uwagę na to, jak to wpływa na stan dróg. Za ciężkie pojazdy zagrażają również uczestnikom tych dróg. Nasza współpraca już funkcjonuje od wielu lat, ale pojawiają się nowe wyzwania, więc zmieniają się także cele. Podpisane dzisiaj porozumienie daje nam wiele możliwości. W trakcie wspólnych kontroli będzie m.in. możliwość sprawdzenia transportów pod kątem gatunków przewożonego drewna, a to wiąże się z jego objętością i masą, a także weryfikacji pod kątem legalności pochodzenia drewna. Zdarza się, niestety, że drewno pochodzi z nielegalnego obrotu – mówił Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Porozumienie przyniesie obopólne korzyści Lasom Państwowym i Inspekcji Transportu drogowego. Lasy Państwowe pozyskują drewno w takiej ilości i w taki sposób, które są bezpieczne dla przyrody. Dostarczaniem drewna dla nabywców, którymi są przed wszystkim polskie firmy, zajmują się niezależne przedsiębiorstwa transportowe – podkreślił Józef Kubica.

Współpraca nie ograniczy się do planowania i realizacji działań kontrolnych oraz typowania obszarów, które należy objąć kontrolami. Jednym z jej aspektów będą szkolenia.

– Inspektorzy ITD są wysokiej klasy specjalistami i chcemy, aby podzielili się z pracownikami Lasów Państwowych wiedzą o przepisach i zasadach, które są wymagane w przewozach drewna, w tym dotyczących pojazdów nienormatywnych, dopuszczalnych wymiarów, mas i nacisków osi pojazdów, zasad zabezpieczenia ładunku drewna przed przemieszczeniem się w trakcie przewozu drogowego, czy warunków technicznych, jakie musi spełnić pojazd, którym wykonywany jest transport – mówił Szef ITD.

Pracownicy Lasów Państwowych podzielą się z ITD wiedzą o sposobach rozpoznawania rodzajów drewna, cechowania i znakowania drewna, metodach określania objętości i masy drewna na środkach transportu drogowego, a także dokumentacji, która jest sporządzana przy wywozie drewna z lasów. Planowane są również działania upowszechniające wiedzę o bezpieczeństwie w przewozach drewna wśród kierowców i przewoźników.

Zawarte przez nas porozumienie ma wymiar wieloaspektowy. Obie instytucje są zainteresowane skutecznością prowadzonych działań, więc jestem przekonany, że nasza współpraca będzie nie tylko intensywna, ale przyniesie wymierne efekty – wzrost bezpieczeństwa w tym szczególnym obszarze transportu oraz wzrost świadomości kierowców i przewoźników – podkreślił Alvin Gajadhur.

– Razem z ITD deklarujemy współpracę na zasadzie wymiany informacji, szkoleń, akcji kontrolnych i wypracowania standardu załadunku drewna. Liczymy, że inspektorzy ITD wesprą nas w i tak bardzo skutecznej walce z nielegalnym pozyskanie i obrotem drewnem – dodał Józef Kubica.

Materiał Partnera