Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 uchwalona

1

Nowodębscy radni spotkali się na kwietniowej, XLII sesji Rady Miejskiej w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Dębie. Jednym z punktów obrad było uchwalenie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest między innymi integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka. Pierwsze opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych pochodzi z 26 października 2006 r., ramy czasowe obowiązywania poprzedniej Strategii obejmowały lata 2007-2013.

Do opracowana strategii został powołany Zespół do spraw opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, którym kierował i moderował jego prace Stanisław Baska. W wyniku prac Zespołu powstał dokument, który jest najważniejszym dokumentem stanowiącym o realizowanej lokalnej polityce społecznej. Strategia zawiera aktualną diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej w gminie Nowa Dęba, prognozę zmian, określa cele strategiczne oraz wyznacza kierunki działań dla ich realizacji. Tworzenie Strategii miało charakter uspołeczniony (partycypacja społeczna poprzez ankiety i udział w Forum Rozwoju Społecznego). Projekt dokumentu został również poddany konsultacjom społecznym.

Na prośbę radnych przygotowaną strategię w kilku zdaniach omówili kierownik Leszek Mirowski i Stanisław Baska, który między innymi, organizował pracę Zespołu, zbierał i po usystematyzowaniu złożył w jeden dokument zgłaszane wnioski i propozycje działań w ramach strategii. Całość wypowiedzi Leszka Mirowskiego i Stanisława Baski można posłuchać tutaj.

Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 radni uchwalili jednomyślnie.

Kierownik MGOPS-u Leszek Mirowski przedstawił także informacje dotyczące działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 rok, sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2013 rok oraz ocenę zasobów pomocy społecznej. Wśród nich były m.in. informacje o udzielanej pomocy dla mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba, wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę na realizacje działań, zrealizowane zadania własne i zlecone, wielkości przyznanych zasiłków, wielkości opłat za pobyt w Domach Pomocy oraz przyczyny udzielanej pomocy. Wszystkie aspekty działalności MGOPS-u zostały w przejrzysty sposób przedstawione i szczegółowo omówione.

„Chciałem bardzo podziękować za współprace wszystkim radnym, szczególnie Marii Mroczek, Helenie Tłustej, Stanisławowi Skiminie i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają Ośrodek oraz docierają do nas z informacją, że ktoś potrzebuje pomocy. Straży Miejskiej za to, że bez jej pomocy szereg interwencji w trudnych środowiskach nie było by możliwych, Policji szczególnie za pracę w zespole interdyscyplinarnym, członkom zespołu interdyscyplinarnego, dyrektorom szkół za współpracę w zakresie dożywiania, Samorządowemu Ośrodkowi Kultury, który zawsze jeśli potrzeba udostępnia nam pomieszczenia na szkolenia, Urzędowi Miasta i Gminy, burmistrzowi za przekazywane drewno odzyskane dla podopiecznych, sołtysom, którzy bardzo mocno współpracują np. przy organizacji dożywiania i poprzez zgłaszanie na bieżąco problemów ludzi. Dziękuję też wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że możemy pomagać innym, i że szereg ludzi z tego tytułu może po prostu przetrwać” – takimi słowami Kierownik MGOPS-u podsumował swoje wystąpienie o działalności jednostki za rok 2013.

Druga część wystąpienia obejmowała sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego – raport z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za rok 2013. Po dwóch latach funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych można powiedzieć, że jest to jedna ze skuteczniejszych form rozwiązywania problemów, bez względu na ich skalę. Zespół interdyscyplinarny to 20-osobowa grupa osób, która spotykała się raz na kwartał. Cały zespół był podzielony na 7 grup roboczych, które w sumie spotkały się 14 razy.
W ramach promowania zachowań nieagresywnych pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni i funkcjonariusze Policji odwiedzili gimnazjum w Jadachach, w Chmielowie i w Cyganach z pokazem filmu „Męska sprawa”. Po tym filmie była dyskusja oraz podane zostały informacje, gdzie szukać pomocy w przypadku zauważenia przypadków przemocy.

Przedstawiona została także ocena zasobów pomocy społecznej na tle innych gmin powiatu tarnobrzeskiego.

———————————————————————————————-

knp baner

1 KOMENTARZ

  1. Tworzenie Strategii miało charakter uspołeczniony (partycypacja społeczna poprzez ankiety i udział w Forum Rozwoju Społecznego). Projekt dokumentu został również poddany konsultacjom społecznym.

    kiedy to było????

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here