48 Sesja Rady Miejskiej

4

48 sesja Rady Miejskiej odbyła się 25 sierpnia 2010 r., a jej porządek obejmował poza punktami stałymi obrad przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2010 r.

Na wstępie radni wysłuchali informacji Burmistrza oraz Przewodniczącego RM o działalności między sesjami, a następnie informacji o przebiegu realizacji tegorocznego budżetu miasta i gminy za I półrocze. Wiesław Ordon poinformował, że w trakcie I półrocza br. Rada dokonała szeregu zmian budżetu poprzez wprowadzenie do dochodów m.in. dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych czy też zleconych gminie. W wyniku zmian plan dochodów Gminy wykonany został w 48,54% planu. Dochody bieżące zrealizowane zostały w 52,10%, natomiast dochody majątkowe wykonano w 24,26% planu. W związku z dodatkowymi finansami wprowadzonymi do dochodów oraz w wyniku zmniejszenia planowanego deficytu budżetowego, wykonanie planu wydatków po zmianach wyniosło 41,40%, z czego wydatki bieżące zostały zrealizowane w 51,37%, zaś wydatki majątkowe w 22,18%. Burmistrz szczegółowo zapoznał Radę z realizacją zadań inwestycyjnych, które finansowane są w części przy udziale funduszy z UE.

W dalszej części obrad radni przystąpili do uchwalenia objętych porządkiem obrad uchwał. W uchwale zmieniającej tegoroczny budżet miasta i gminy, m.in. zabezpieczono fundusze na zakup udziałów w Zakładzie Produkcji Wody Spółka z o.o. w Nowej Dębie od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie. Radni podjęli uchwałę ustalającą zasady nabycia tychże udziałów, a burmistrz W. Ordon poinformował o wynikach negocjacji z ARP S.A. oraz prowadzonych działaniach samorządu, których końcowych efektem będzie przejęcie przez Gminę Nowa Dęba 100% udziałów w ZPW. Burmistrz dodał, że projekt umowy warunkowej jest w fazie uzgodnień między stronami, powinna ona zostać sfinalizowana w miesiącu wrześniu br. po akceptacji Ministra Skarbu oraz po zapłaceniu wynegocjowanej kwoty. Wtedy Gmina stanie się właścicielem Zakładu Produkcji Wody w Nowej Dębie.

W drodze kolejnych uchwał radni wyrazili zgodę na zawarcie umów najmu lokali użytkowych na terenie miasta i wyrazili zgodę na zaciągnięcie zobowiązań finansowych na realizację inwestycji gminnych. Na wniosek jednego z mieszkańców Nowej Dęby, Rada ustanowiła pomnik przyrody o nazwie „Strażnik” – drzewo dąb szypułkowy o obwodzie 392 cm i wysokości 20 m, rosnące przy ulicy Kościuszki. Ponadto radni wyrazili zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie Chmielowa. Dodać należy, że celem uchwały jest wykup gruntu, który następnie zostałby objęty Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną, co wynika z zainteresowania nabyciem tego terenu przez inwestora. Zastępca dyrektora Tarnobrzeskiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Paweł Stawowy przybliżył sprawę ewentualnej inwestycji na tym terenie o wartości 400 mln zł, gdzie zatrudnienie mogłoby znaleźć około 400 osób.
Radni z dużym zainteresowaniem śledzić będą rozwój wydarzeń w tej sprawie.

UMiG

4 KOMENTARZE

  1. A może dlatego, że stare trzeba będzie REMONTOWAĆ a u nas remonty chodzą po 6,5 miliona (jak dom chłopa) tak więc remont sieci będzie koło 11. Będzie na czym zarobić, co nie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here