Zapowiedź i porządek XXII Sesji Rady Miejskiej

8

XXII Sesja odbędzie się w dniu 29 maja 2020, o godz. 11:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Ze względów sanitarnych obrady odbędą się bez udziału publiczności.

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

5. Wolne wnioski i informacje radnych.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba,

b) uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie,

c) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,

d) uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta przy ul. Niżańskiej,

e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 149/3 Nowa Dęba),

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 399/55 i 399/56 Nowa Dęba),

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 399/67 Nowa Dęba),

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (nr 399/99 Nowa Dęba),

i) zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok,

j) wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba,

k) zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. T. Śmiśniewicza”,

l) określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,

m) wyrażenia zgody na przystąpienie gminy do porozumienia,

n) zatwierdzenia realizacji projektu oraz wydania zgody na realizację zadania „Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

o) zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pt.: „Organizacja czasu wolnego interesariuszy rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba poprzez utworzenie świetlicy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej – projekty konkursowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

p) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku,

r) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego,

s) zmiany uchwały w sprawie powołania komisji stałych, ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego,

t) zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba,

u) zmiany Uchwały Nr XIX/181/2016 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady

Damian Diektiarenko

8 KOMENTARZE

  1. Skandaliczny projekt uchwały o zmianie statutu. Czy jedni radni będą drugich radnych wyrzucać z komisji?
    Ważne komisje będą obsadzone tylko poplecznikami pana G?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here